Istnieje kilka elementów, na które trzeba dziś zwrócić szczególną uwagę. Musimy też uwzględnić ogólny nietypowy układ spotkań z EBC, gdyż zasadnicza decyzja w sprawie stóp procentowych została ogłoszona, ale rynek czeka w zawieszeniu aż do otwierającego przemówienia Draghiego, po czym w czasie obszernej sesji pytań i odpowiedzi pojawią się dodatkowe informacje.

Ogłoszenie stóp procentowych

Przemówienie Draghiego na rozpoczęcie konferencji prasowej: Rynek będzie się koncentrował na prognozach EBC dotyczących inflacji (przede wszystkim) i wzrostu oraz zestawu faktycznych nowych programów luzujących politykę, jaki zostanie ogłoszony.

Prognozy inflacji/wzrostu: W tej kwestii zwróćcie uwagę na obniżenie prognozy dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (tzw. HICP) i czy obniżona zostanie jedynie prognoza na 2014 r. (co sugerowałoby, że EBC nadal wierzy w brak zagrożenia, że ryzyko deflacji zakorzeni się i rozciągnie na dłuższy czas). Gołębią niespodzianką byłoby jakiekolwiek obniżenie prognoz na 2015 i nawet 2016 rok. Marcowe prognozy EBC na lata 2014-16 przewidywały odpowiednio +1,0 proc., +1,3 proc. i +1,5 proc. Obniżenie prognoz wzrostu ma znaczenie drugorzędne.

Programy luzowania sytuacji kredytowej i ich skala/warunki

Nowe LTRO z ewentualnym nawiązaniem do programu „finansowanie na pożyczanie” w stylu BoE. Rynek uwzględnił już w cenach nowe operacje refinansowania długoterminowego (LTRO) – im dłuższy okres objęty LTRO (scenariusz bazowy zakłada kolejną operację 3-letnią) i hojniejsze warunki (pełny przydział, stałe oprocentowanie, itp.), tym bardziej gołębi będzie charakter tych rozwiązań – nie mówiąc już o przewidywanej potencjalnej skali programu. Ewentualnie może też pojawić się powiązanie z jakąś odmianą programu „finansowania na pożyczanie".

Rynek ABS (ang. Asset-backed securities, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami) – jest to kolejny sposób, w jaki EBC może ułatwić bankom podejmowanie dodatkowego ryzyka bilansowego (a także „przepakowanie” i „pozbycie się” kredytów obecnie ujętych w bilansie). Temat ten był ostatnio wielokrotnie poruszany i przez EBC, i w mediach (niedawno w artykule w Wall Street Journal sugerowano nawet, że w tej kwestii działania EBC i Bank of England są skoordynowane). Istnieją zatem pewne szanse na to, że jakieś rozwiązanie zostanie ogłoszone, jednak może to być raczej program zakrojony na niewielką skalę albo wyrażenie zamiaru wprowadzenia takich środków w przyszłości zamiast na tym posiedzeniu.

Ważna niewiadoma: zawieszenie sterylizacji programu dla rynku papierów wartościowych (SMP). Byłby to ważny element gołębiej niespodzianki, gdyż mówi się o nim już od dawna, a nie podjęto żadnych działań. W wyniku takiego posunięcia zyskalibyśmy dodatkową płynność na kwotę ponad 170 mld EUR.

Luzowanie ilościowe. Jest bardzo mało prawdopodobne, by takie rozwiązanie zostało dziś ogłoszone. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby Mario Draghi wspomniał w czasie sesji pytań i odpowiedzi, że luzowanie ilościowe jest narzędziem, które EBC może wykorzystać w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pytania i odpowiedzi

W tej części może pojawić się wszystko, jednak zwróćcie uwagę na dyskusję na temat tego, jakie kwestie omawiano na posiedzeniu oraz jak „jednomyślny” czy „stanowczo zdecydowany” jest bank centralny w stosunku do zagadnień nie ujętych w przemówieniu otwierającym konferencję, lub co do których przedstawiono w nim niewiele zapowiedzi na przyszłość.

Ogólny wynik i reakcja rynku:

Najbardziej prawdopodobny rezultat o charakterze gołębim (scenariusz preferowany) – EUR/USD dość szybko spada do 1,3500/1,3450, a ostatecznie do 1,3250.

Aby to osiągnąć, EBC podkreśla możliwość dalszego obniżania stóp procentowych w przyszłości. Prognozy inflacji zarówno na 2014, jak i na 2015 zostają zredukowane o ponad 0,1 proc. w każdej kategorii (niewielka korekta wzrostu PKB to potencjalnie dodatkowy czynnik). Zawiesza się sterylizację programu dla rynku papierów wartościowych i ogłasza dużą operację LTRO z programem „finansowanie na pożyczanie” z hojnymi warunkami. Pojawiają się mocne wzmianki o przygotowaniach do programu ABS.

Najbardziej prawdopodobny rezultat o charakterze jastrzębim (scenariusz alternatywny) – EUR/USD bardzo szybko umacnia się do 1,3800 i jeszcze wyższych poziomów, następnie szybuje jeszcze dalej.

EUR/USD pójdzie w górę, jeśli zapowiedzi co do dalszych cięć nie będą przekonujące, a bank zredukuje jedynie prognozy inflacji na 2014 r. Ogłasza się LTRO, ale bez sterylizacji SMP.

Uwagi końcowe

Już kiedyś pisałem, że moda na inwestycje w aktywa krajów obrzeży UE (akcje i obligacje państwowe), która odegrała dużą rolę w wyniesieniu kursu EUR tak wysoko w zeszłym roku i na początku bieżącego, gdy malał spread oprocentowania w stosunku do USD (na przykład), zasadniczo dobiegła już końca. Niewykluczone, że w razie mocnej nowej inicjatywy EBC w kwestii luzowania spready będą dalej malały, ale musimy też wziąć pod uwagę fakt, że zakrojone na dużą skalę rozwiązania luzujące na nowo zasilą europejski system finansowy gigantyczną płynnością, dzięki czemu strategia carry trade zyska na atrakcyjności (zwłaszcza przy ujemnych stopach procentowych). Ponadto być może w końcu pobudzi to konsumpcję na peryferiach i w krajach trzonu UE, co zmniejszy gigantyczną obecnie nadwyżkę na unijnym rachunku bieżącym (gdyż w efekcie depresji w krajach na obrzeżach deficyty w rachunku bieżącym rzędu 10 proc. PKB i więcej z lat 2006-07 do końca ubiegłego roku przerodziły się w skromne nadwyżki).

Inne interesujące zagadnienia, które warto obserwować, to reakcja apetytu na ryzyko oraz rynku obligacji na gołębią lub jastrzębią niespodziankę. EUR/USD powinien pójść w górę w przypadku zmian jastrzębich i w dół w przypadku gołębich. Ale np. co zrobicie z EUR/JPY, jeśli EBC okaże się łagodniej nastawiony, niż rynek przewiduje, a jednak apetyt na ryzyko będzie silny (jeśli polityka pieniężna okaże się stosunkowo łagodna, w parze tej powinna nastąpić wyprzedaż, ale duża skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka powinna być czynnikiem wspierającym cenę). Bardziej oczywiste jest, że pary takie jak EUR/AUD i EUR/CAD mogą gwałtownie zyskać w razie jastrzębiej niespodzianki i osłabienia apetytu na ryzyko.

Niezależnie od tego, co się będzie działo, bądźcie ostrożni!

Najważniejsze dane ekonomiczne

• Australia - Bilans handlowy w kwietniu wyniósł -122 mln wobec przewidywanych +510 mln i +902 mln w marcu.
• Chiny – wskaźnik PMI dla usług wg HSBC w maju wyniósł 50,7 pkt. wobec 51,4 pkt. odnotowanych w kwietniu.
• Niemcy – w kwietniu liczba zamówień fabryk wzrosła o +3,1 proc. m/m wobec przewidywanych +1,4 proc.
Główne nadchodzące wydarzenia ekonomiczne (wszystkie godziny według czasu Greenwich)
• Strefa euro – sprzedaż detaliczna w kwietniu (09:00)
• Wielka Brytania – Bank of England ogłasza stopy procentowe (11:00)
• Strefa euro – EBC ogłasza stopy procentowe – refinansową i depozytową (11:45)
• Strefa euro – konferencja prasowa Draghiego z EBC (12:30)
• Kanada – pozwolenia na budowę wydane w kwietniu (12:30)
• Stany Zjednoczone – cotygodniowe dane o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych (12:30)
• Stany Zjednoczone – cotygodniowy wskaźnik nastrojów konsumentów wg agencji Bloomberg (13:45)
• Kanada – wskaźnik Ivey PMI w maju (14:00)
• Stany Zjednoczone – przemówienie Kocherlakoty z Rezerwy Federalnej (17:30)
• Australia – indeks wyników w budownictwie wg AiG w maju (23:30)
• Nowa Zelandia – ceny domów w maju wg QV (00:00)