LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarł z Pekao SA oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą programu emisji obligacji o wartości do 600 mln zł, podała spółka. Celem emisji obligacji będzie zrefinansowanie istniejącego zadłużenia, finansowanie bieżącej działalności oraz realizację jej potrzeb inwestycyjnych. "Na podstawie umowy spółka zamierza ustanowić program emisji obligacji, który przewiduje emisje obligacji przez spółkę w wielu seriach na zasadach określonych w Umowie do kwoty 600.000.000 zł stanowiącą maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji. Kwota Programu podzielona jest na dwie transze: Transza 1 oraz Transza 2. Każda z transz do kwoty 300.000.000 zł" - czytamy w komunikacie. Celem emisji obligacji będzie pozyskanie środków na zrefinansowanie istniejącego zadłużenia, finansowanie bieżącej działalności spółki oraz realizację jej potrzeb inwestycyjnych, podano także.

PKN Orlen 

Orlen Capital AB - 100-proc. spółka zależna PKN Orlen - wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro z terminem zapadalności przypadającym 30 czerwca 2021 r., podał Orlen. >>>>  

Amica

Amica Wronki złożyła ofertę na zakup aktywów w ramach postępowania upadłościowego Fagor Electrodomésticos Soc. Cooperativa, podała spółka. "Udział w rzeczonym postępowaniu jest związany z realizacją strategii spółki - projektem akwizycji zagranicznych (zwiększania obecności spółki na nowych rynkach)" - czytamy w komunikacie. Fagor Electrodomésticos Soc. Cooperativa, którego upadłość została ogłoszona w Hiszpanii, jest głównym akcjonariuszem FagorMastercook. Polska spółka z kolei złożyła wiosek o upadłość pod koniec października, 19 listopada sąd wyraził zgodę na procedurę i wyznaczył na jej nadzorcę. Później zainteresowanie jej aktywami zgłosiło 17 chętnych. W Polsce firma produkuje kuchnie, pralki, lodówki i zmywarki.

PZU

PZU uzyskało wszystkie niezbędne zgody i zamknęło transakcję nabycia akcji AAS Balta, lidera łotewskiego rynku ubezpieczeniowego, podała spółka. >>>>  

KGHM, Tauron i Enea 

KGHM Polska Miedź, Tauron Polska Energia i Enea powinny "na dniach" podpisać umowę nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 - spółce celowej do realizacji programu jądrowego, wynika z nieoficjalnych informacji "Parkietu". "W tym miesiącu powinno dojść do podpisania umowy nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 odpowiedzialnej za przygotowanie i budowę elektrowni jądrowej - wynika z naszych informacji. - To powinno stać się na dniach - mówi osoba zbliżona do tematu" - czytamy w gazecie.

Famur, Kopex

Famur odstąpił od przysługującego mu prawa zrealizowania opcji na zakup 7,43 mln akcji (uprawniających do 9,9996% głosów na WZ) Kopeksu od podmiotu zależnego TDJ, podał Famur. >>>>  

Ceramiki Nowa Gala 

Akcjonariusze spółki Ceramika Nowa Gala zdecydowali o przeznaczeniu 3,75 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,08 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Comp 

Akcjonariusze Comp zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2013 r. na pokrycie straty za rok 2012 i na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał przyjętych na ZWZ.>>>>  

Comp wyemituje obligacje o wartości nominalnej 30 mln zł w ramach programu ograniczonego do 50 mln zł, podała spółka. "Zarząd Comp S.A. z siedziba w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż (...) podjął uchwałę o przeprowadzeniu pierwszej emisji obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł w ramach programu ograniczonego do 50 mln zł, która może być przeprowadzona w jednej lub dwóch seriach, tj. jednej amortyzowanej w wysokości 1/3 kwoty emisji w 2 roku od dnia emisji (dla obligacji 3-letnich), lub:
• 10 mln zł z terminem zapadalności 2 lata,
• 20 mln zł z terminem zapadalności 3 lata,
zależnie od ustaleń z podmiotem oferującym" - głosi komunikat.

Famur  

Akcjonariusze Famuru postanowili przeznaczyć 404,46 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,84 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Próchnik

Akcjonariusze Próchnika zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2013 r., wynoszącego 5,09 mln zł, na pokrycie straty z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał przyjętych na ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zysk netto spółki w roku obrotowym 2013 w kwocie 5.089.042,39 zł przeznaczyć na pokrycie niepodzielonej straty netto Próchnik S.A. z lat ubiegłych" - czytamy w uchwale.

TMR

Tatry Mountain Resorts (TMR) oraz zarząd WPKiW, właściciel Śląskiego Wesołego Miasteczka, podpisali list intencyjny w sprawie współpracy, której efektem może być zaangażowanie słowackiej spółki w modernizację śląskiego lunaparku, podał WPKiW. >>>>  

PEManagers

Private Equity Managers (PEManagers) złożyło prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i podtrzymuje plany przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej sprzedaży akcji w IV kwartale tego roku, podała spółka. Sprzedającymi akcje PEManagers w ramach oferty są MCI Management i fundusz inwestycyjny, w którym MCI posiada pośrednio większość certyfikatów inwestycyjnych. Wartość oferty wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych, podano także. >>>>  

Hawe 

Krzysztof Rybka złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Hawe, podała spółka. >>>>  

Kino Polska 

Akcjonariusze Kino Polska zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 6,22 mln zł na dywidendę, co daje 0,45 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Petrolinvest

Petrolinvest złożył wniosek o wydłużenie okresu kredytowania o 6 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2014 r. - termin spłaty 17,27 mln USD kredytu udzielonego przez PKO Bank Polski i bank BGK przypadał 30 czerwca, podała spółka. Petrolinvest uzasadnia wniosek m.in. zaawansowaniem transakcji sprzedaży udziałów w Too Emba Jug Nieft. >>>>  

NTT System

NTT System wygrał przetarg nieograniczony na dostawę komputerów i monitorów dla Sądu Apelacyjnego w Krakowie, podała spółka. Wartość dostawy wynosi 10 mln zł netto. "Przedmiotem przetargu było wyłonienie dostawcy komputerów i monitorów dla Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wartość dostawy wynosi 10 mln zł netto. Czas realizacji: 56 dni od udzielenia zamówienia. Zawarcie umowy przewidziane jest na 11 lipca 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Exillon Energy

Średnie dzienne wydobycie Exillon Energy wyniosło 17.847 baryłek w maju wobec 18.211 baryłek dziennie w kwietniu, podała spółka. Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP wyniosło w maju br. 3.747 baryłek, zaś w przypadku spółki Exillon WS - 14.100 baryłek, podano w komunikacie.

TelForceOne 

Akcjonariusze TelForceOne zdecydowali o przeznaczeniu 819,58 tys. zł z ubiegłorocznego zysku netto spółki na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,10 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Newag 

Zarząd Newagu planuje dokonać podziału spółki zależnej Newag Gliwice poprzez przeniesienie części jej majątku, w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na Newag (podział przez wydzielenie), podał Newag. W spółce zależnej pozostawiona zostanie zorganizowana cześć przedsiębiorstwa prowadząca działalność w zakresie zarządzania majątkiem mieszkaniowym. "W ocenie zarządu, planowana restrukturyzacja polegająca na przeniesieniu części majątku spółki zależnej w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę dominująca (podział przez wydzielenie) przyczyni się do optymalizacji kosztów działalności Grupy Kapitałowej Newag oraz pogłębienia integracji spółek tworzących Grupę Kapitałową Newag" - czytamy w komunikacie. Równocześnie po dokonanym podziale w spółce zależnej pozostawiona zostanie zorganizowana cześć przedsiębiorstwa prowadząca działalność w zakresie zarządzania majątkiem mieszkaniowym, która to działalność nie jest związana z podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Newag, a jej integracja nie jest celowa ze względu na planowany cel synergii działalności podstawowej w ramach jednego podmiotu, podano również.

Hortico 

Hortico nie wyklucza, że pod koniec roku może zaoferować inwestorom ok. 2-3 mln akcji, z emisji których chciałoby pozyskać ok. 10 mln zł, poinformował prezes spółki Paweł Kolasa. Akcjonariusze Hortico upoważnili zarząd spółki do podjęcia działań, umożliwiających przejście na rynek główny GPW z NewConnect. Zadecydowali również o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 zł na akcję. >>>>  

Inpro 

Inpro sprzedało wszystkie apartamenty w ramach inwestycji Kwartał Kamienic w Gdańsku. W sprzedaży pozostało już tylko 5 lokali użytkowych, podała spółka. "Powierzchnia wykończonych pod klucz apartamentów wynosi od 30 do 99 m2. Łączna, mieszkalna powierzchnia użytkowa to 5.814 m2. W ramach oferty inwestycji Kwartał Kamienic pozostało już tylko 5 lokali usługowych o powierzchniach od 58,7 m2 do 243,9 m2. Ich cena zaczyna się od 8.000 zł netto za m2. Lokale są gotowe do odbioru" - czytamy w komunikacie.

Selvita

Backlog Selvity na 2014 r. wynosi obecnie ponad 35 mln zł, co oznacza, że jest on o 61% wyższy niż przychody spółki osiągnięte w 2013 r. Największy - ponad trzykrotny - wzrost wartości zakontraktowania, dotyczy segmentu innowacyjnego. Backlog wskazuje też na prawie dwukrotnie wyższą dynamikę wzrostu wartości kontraktów niż wpływów z dotacji, podała spółka.

LZMO

Obligacje serii B notowanej na NewConnect spółki LZMO zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 8 lipca, podała spółka. "Spółka należąca do holdingu przemysłowego IndygoTech Minerals S.A. oferowała 30-miesięczne papiery dłużne na okaziciela o nominalnej jednostkowej wartości 1.000 zł, oprocentowaniu 8,75% w skali roku i kwartalnie wypłacanym kuponie. Zapisy na obligacje złożyło 228 osób. Spółka pozyskała 6,1 mln zł, które przeznaczy na realizację rosnącej liczby zamówień" - czytamy w komunikacie. LZMO wprowadzi do obrotu na Catalyst 6,1 tys. walorów. Uchwała o wprowadzeniu papierów dłużnych do obrotu została podjęta przez Zarząd GPW w poniedziałek, 30 czerwca.

Global City 

Akcjonariusze Global City Holdings zdecydowali o przeznaczenia zysku w wysokości 21,56 mln euro za 2013 r. na powiększenie rezerwy ogólnej, podała spółka. >>>> 

Orange Polska 

Liczba stacji bazowych pozwalających na korzystanie z LTE w sieci Orange Polska wynosi ponad 4,3 tys., a w zasięgu tej technologii znalazła się ponad połowa mieszkańców Polski, poinformował rzecznik operatora Wojciech Jabczyński. >>>>  

LPP 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2014 roku przez LPP wyniosły około 404 mln zł, co oznacza wzrost o 17% r/r, podała spółka. "Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 59% i była równa marży zrealizowanej w czerwcu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - czerwiec 2014 roku wyniosła ok. 2.128 mln zł. Przychody te były wyższe o 22% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego, podano także.

Torpol 

Wszystkie akcje Torpolu zostały objęte przez inwestorów, co oznacza, że wycena spółki wyniosła niemal 183,8 mln zł, podała spółka. Polimex-Mostostal sprzedał cały posiadany pakiet papierów poznańskiej spółki za prawie 124,56 mln zł. >>>>  

CCC 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za czerwiec br. wyniosły 144,9 mln zł i były wyższe o 28,9% niż przed rokiem, podała spółka. "Przychody za okres styczeń – czerwiec wyniosły 855,0 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2013 o 32,8%" - czytamy w komunikacie. Przychody ze sprzedaży detalicznej za czerwiec wyniosły 141,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 35,4%, narastająco za okres styczeń – czerwiec wyniosły 820,9 mln zł i były wyższe o 34,3% w stosunku do tego samego okresu 2013 r., podano także.

Ipopema Securities 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) przyznał Ipopema Securities status członka rumuńskiej giełdy, poinformowała spółka. >>>>  

Unibep

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego budynku mieszkalnego przy ul. Cybernetyki w Warszawie. Zamawiającym jest Linaria Sp. z o.o., a wartość kontraktu to 34 mln zł netto, poinformował Unibep.

Leasing-Experts 

Obligacje Leasing-Experts o wartości 1,07 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę, 2 lipca, podała GPW. Oprocentowanie wynosi 9,5%. Data wykupu została ustalona na 13 marca 2017 r. Organizatorem emisji jest BDM. Będzie to 186. emitent papierów dłużnych na rynku Catalyst oraz 30. debiut na tym rynku w 2014 roku.

Tarczyński

Tarczyński odstąpił od umowy z Przedsiębiorstwem Techniczno Budowlanym Nickel sp. z o.o. na rozbudowę zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Ujeźdźcu Małym, podała spółka. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem 14 lipca 2014 r. 

Ronson

Akcjonariusze Ronson Europe zadecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2013 r., zgodnie z rekomendacją zarządu, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym zatwierdza propozycję zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto spółki wypracowanego w 2013 r. w kwocie 19.026.000 zł na zasilenie kapitału zapasowego oraz niewypłacanie dywidendy za rok 2013 zgodnie z rekomendacją zarządu zawartą w raporcie rocznym za 2013 r." - czytamy w uchwałach walnego.

Getin Noble Bank 

Getin Noble Bank wyemitował obligacje o wartości 350 mln zł skierowane wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. Jest to pierwsza emisja obligacji w ramach zmienionego Programu Emisji Papierów Dłużnych o wartości do 2 mld zł, poinformował bank w komunikacie. „Zakończona właśnie emisja trzyletnich papierów dłużnych skierowanych do inwestorów instytucjonalnych to niewątpliwy sukces i potwierdzenie silnej pozycji na polskim rynku oraz zaufania wobec Getin Noble Banku. Uplasowaliśmy największą, jednorazową emisję tego typu niezabezpieczonych obligacji w historii banku od 2008 roku i w dodatku z najniższym historycznie oprocentowaniem na poziomie WIBOR 6M + 170 pb." – powiedział członek zarządu Marcin Dec, cytowany w komunikacie.