Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw Banku Pekao wyniósł 290,2 mln zł i był o 29,2 mln zł tj. 9,1% niższy niż w I półroczu 2013 r., podał bank w raporcie.

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 115 429,5 mln zł i była o 5 878,9 mln zł tj. 5,4% wyższe niż na koniec 2013 r. Kredyty klientów detalicznych na koniec czerwca 2014 r. wyniosły 46 586,2 mln zł i były o 2 110,8 mln zł tj. 4,7% wyższe niż na koniec 2013 r., zaś Kredyty korporacyjne wzrosły w porównaniu z końcem 2013 r. o 3 768,1 mln zł tj. 5,8% i na koniec czerwca 2014 r. wyniosły 68 843,3 mln zł.

Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 7,0% i była lepsza o 0,3 p.p. w porównaniu z końcem 2013 r.

Zobowiązania wobec klientów spadły o 4,2% w I półroczu do 114,71 md zł na koniec czerwca. Depozyty detaliczne wzrosły o 5,7% w porównaniu z końcem 2013 r. do 53,69 mld zł, zaś depozyty korporacyjne spadły w tym czasie o 11,3% do 57,62 mld zł.

Bank podał, że relacja kredytów netto do depozytów wyniosła 92,7% na koniec czerwca 2014 r., co - w powiązaniu z mocną strukturą kapitałową - pozwala na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy.

Zysk netto Pekao spadł o 4,7% w skali roku do 1 319,3 mln zł w I półroczu. Bank podał, że dane za I półrocze 2014 r. nie zawierają wyników PJSC UniCredit Bank - sprzedanego w lipcu 2013 r.

„Zysk netto grupy przypadający na akcjonariuszy banku osiągnięty w I półroczu 2014 r. w porównaniu z I półroczem 2013 r. był niższy o 64,9 mln zł tj. 4,7%, głównie ze względu na niższe zyski na sprzedaży portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, przy wyniku z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, wyższym o 62,0 mln zł. tj. 2,8% w tym okresie, dzięki wyższym wolumenom"- podał bank w raporcie.

Dochody z działalności operacyjnej grupy w I półroczu 2014 r. wyniosły 3 645,1 mln zł i były niższe niż w I półroczu 2013 r. o 117,7 mln zł tj. 3,1%, głównie z powodu niższych zysków na sprzedaży portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

>>> Zobacz też: Zysk netto Bank Pekao spadł do 685,08 mln zł w II kw. 2014 r.

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, osiągnięty w I półroczu 2014 r. wyniósł 2 312,9 mln zł i był wyższy o 62,0 mln zł tj. 2,8% r/r. dzięki wyższym wolumenom w pełni kompensującym negatywny wpływ niższych stóp procentowych.

Wynik pozaodsetkowy grupy osiągnięty w I półroczu 2014 r. wyniósł 1 332,2 mln zł i w skali roku. był niższy o 179,7 mln zł tj. 11,9%, głównie ze względu na niższy wynik z działalności handlowej, w tym w szczególności ze względu na niższe zyski na sprzedaży portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Koszty z działalności operacyjnej w I półroczu 2014 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 1 721,9 mln zł. Były one niższe o 14,5 mln zł tj. 0,8% w r/pomimo nowej opłaty ostrożnościowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wprowadzonej w IV kw. 2013 r.

Wskaźnik koszty / dochody w I półroczu 2014 r. wyniósł 47,2% wobec wskaźnika 46,1% osiągniętego w I półroczu 2013 r. (z wyłączeniem PJSC UniCredit Bank).

Zwrot na średnim kapitale (ROE) wyniósł 11,1%, przy mocnej strukturze kapitałowej odzwierciedlonej współczynnikiem wypłacalności wynoszącym 18,1% (Bazylea III).