Planowana oferta publiczna obejmować będzie akcje sprzedawane przez Krokus Chem S.a r.l., Dominika Tomczyka, Iwara Przyklanga, Vataro Holdings Ltd oraz Patrycję Stokłosę i skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych w Polsce.

"W ramach oferty, akcjonariusze sprzedający zamierzają zaoferować do 3.819.865 akcji oferowanych stanowiących do 38,20% kapitału zakładowego spółki (32,02% głosów na walnym zgromadzeniu). Przeprowadzenie oferty planowane jest na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2014 roku, przy czym ostateczny termin uzależniony będzie m.in. od warunków rynkowych" – podała spółka w komunikacie.

Rolę koordynatora oferty, prowadzącego księgę popytu i oferującego w procesie oferty publicznej pełni Dom Maklerski mBanku S.A., doradcą finansowym jest mCorporate Finance S.A

Oferta publiczna oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zastrzegła spółka.

Polwax podał, że podstawowym celem spółki jest wzrost jej wartości dla akcjonariuszy osiągany poprzez wzrost rentowności spółki oraz uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji wzrost jej wyników finansowych, przy jednoczesnym stopniowym umacnianiu pozycji rynkowej w Polsce i w Europie.

Reklama

"Nadrzędnym założeniem strategii Polwax jest stopniowe przekształcenie profilu działalności spółki, którego celem jest ulokowanie spółki w segmencie firm wytwarzających specjalistyczne produkty zestawione na bazie parafin i wosków dla wielu branż przemysłowych, charakteryzujące się znacznie wyższą marżowością. Zamiarem spółki jest przekroczenie do 2020 roku progu 50% udziału specjalistycznych parafinowych produktów przemysłowych w strukturze sprzedaży spółki przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu sprzedaży i podniesieniu rentowności prowadzonej działalności operacyjnej" - podał Polwax.

Cele strategiczne będą realizowane także poprzez dalszy rozwój własnych struktur badawczo-rozwojowych i aktywów produkcyjnych. Spółka planuje ekspansję na nowe rynki zbytu, w pierwszej kolejności obejmującą rozszerzenie sprzedaży w Polsce i Europie Zachodniej, a następnie na rynkach pozaeuropejskich, w tym amerykańskich, jak również w rozwijających się państwach Afryki.

W 2013 roku eksport stanowił 16% przychodów ze sprzedaży spółki, z czego 51% trafiło na rynek niemiecki, 16% na rynek holenderski, a 12% na rynek węgierski.

Polwax S.A. należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Spółka jest przedsiębiorstwem o strukturze dwuoddziałowej i nie tworzy grupy kapitałowej. W Jaśle zlokalizowany jest zakład produkcyjny zajmujący się produkcją parafin, natomiast w Czechowicach-Dziedzicach oprócz produkcji parafin realizowana jest również produkcja zniczy i świec.

Spółka prowadzi działalność od 1999 roku. W latach 2004-2011 funkcjonowała w strukturach Grupy Lotos jako spółka Lotos Parafiny Sp. z o.o. Na początku 2012 roku miał miejsce wykup menedżerski, w którym wzięli udział menedżerowie spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz private equity.

Polwax zanotował 95,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2014 r. wobec 85,8 mln zł rok wcześniej. EBITDA w tym okresie wyniosła 12,2 mln zł wobec 9,4 mln zł rok wcześniej. Zysk netto zwiększył się do 8,4 mln zł w porównaniu z 5,9 mln zł w I półroczu 2013 r.

W 2013 r. Polwax osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 241,1 mln zł, EBITDA w wysokości 27,5 mln zł, a zysk netto w wysokości 20,0 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 260,5 mln zł, 30,2 mln zł. Zysk netto wyniósł 20,0 mln zł w 2013 r. w porównaniu z 19,4 mln zł rok wcześniej.