"Przed ministrem środowiska toczyły się postępowania z wniosków 4 różnych podmiotów, tj.: Darley Energy Poland Sp. z o.o., Polski Potas Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A. oraz Mineralis Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na rozpoznawanie, bądź poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowej w rejonie Pucka. Wnioskowane przez ww. spółki obszary koncesyjne w różnym stopniu pokrywały się wzajemnie" - czytamy w komunikacie resortu.

Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, że w związku z brakiem możliwości udzielenia kilku podmiotom koncesji obejmującej ten sam obszar, wynikającym z obowiązujących przepisów, a także braku kompromisowego rozwiązania ze strony wnioskodawców, rozstrzygnięcie w omawianych sprawach zostało podjęte na podstawie analizy dokumentów zgromadzonych w postępowaniach i przeprowadzonego porównania poszczególnych wniosków pod względem zaprojektowanych prac geologicznych.

"Analiza porównawcza wniosków wskazała, że wniosek KGHM Polska Miedź S.A. w największym stopniu spełnia ww. kryteria z uwagi na zaplanowany najszerszy zakres prac geologicznych w porównaniu z wnioskami konkurencyjnymi" - podkreśla resort.

W toku postępowania organ koncesyjny poinformował wszystkich wnioskodawców, że dokona oceny wniosków koncesyjnych na podstawie kryteriów związanych z interesem publicznym i racjonalną gospodarką zasobami złóż. Wskazał również, że zostanie wybrana ta koncepcja, która przewiduje szerszy zakres prac geologicznych i zapewni większą ilość nowej informacji geologicznej, pochodzącej z wykonywanych robót geologicznych (w szczególności robót, w wyniku których uzyskuje się materiał skalny strefy złożowej, zaprojektowanych obligatoryjnie czyli takich, których wykonania dany podmiot nie uzależnia od wyników innych, poprzedzających je prac), wzbogacającej wiedzę o budowie geologicznej kraju.