"W okresie trwania projektu zmieniały się uwarunkowania prawne związane ze spalaniem lub współspalaniem biomasy (paliwo) oraz radykalnie obniżeniu uległy ceny na rynku hurtowym energii elektrycznej. Powyższe zmiany wymuszały konieczność dostosowywania projektowanej instalacji do aktualnych warunków otoczenia oraz jego optymalizacji, polegającej na odstąpieniu od realizacji kolejnych zadań. Wobec nierentowności wykonania kolejnych prac odstąpienie od dalszego prowadzenia projektu nie pociąga za sobą negatywnych skutków dla działalności grupy kapitałowej spółki" - czytamy w komunikacie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia do tej pory zrealizowano zadanie 1 - przebudowę kotłów wodnych oraz zadanie 2 - budowę instalacji odsiarczania, odpylania oraz dostosowanie infrastruktury ciepłowni do nowego układu technologicznego. W trakcie realizacji jest zadanie 3 - budowa docelowej stacji uzdatniania wody (SUW) wraz z połączeniami technologicznymi z hydrofornią i terenem ciepłowni. W związku z zaniechaniem kontynuacji inwestycji nie zostanie wybudowany kocioł fluidalny oraz turbozespół upustowo-kondensacyjny, podano również.

"Spółka nie wyklucza powrotu do realizacji projektu w przypadku zmian uwarunkowań ekonomicznych, tj. wzrostu cen energii lub obniżeniu się cen jednostek CO2" - podkreślono w komunikacie.

O planowanej modernizacji i rozbudowie elektrociepłowni w Bogdance na elektrociepłownię ze skojarzoną produkcją energii cieplnej i elektrycznej, spółka informowała w prospekcie emisyjnym z 2009 r. i kolejnych raportach okresowych.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG30 - miała na koniec 2013 r. 14,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 19,3% w rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej. W 2013 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 8,35 mln ton.