Art New Media, De Molen, Progres Investment i Twigonet Europe

Zarząd GPW zapowiedział, że 19 sierpnia wykluczy z obrotu na rynku nieregulowanym NewConnect cztery spółki: Art New Media, De Molen, Progres Investment i Twigonet Europe.>>>> 

Grupa AB 

Grupa AB wyemitowała 7 tys. niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela serii AB02 290720 o wartości nominalnej 10 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 70 mln zł, podała spółka.  "Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji AB S.A. w trybie emisji niepublicznej" - czytamy w komunikacie.

Dekpol

Warszawa, 31.07.2015 (ISBnews) - Dekpol odstąpił od emisji obligacji serii D (o planowanej wartości nominalnej do 20 mln zł) ze względu na możliwość pozyskania środków przekraczających wartość obecnej emisji i zapowiedział wyjście na rynek z ofertą papierów o większej wartości i na zmienionych warunkach. "Zarząd spółki informuje, iż wobec uzyskania w trakcie spotkań z inwestorami informacji o możliwości pozyskania środków przekraczających wartość obecnej emisji, przy wykorzystaniu zabezpieczenia, emitent podjął decyzję o odstąpieniu od emisji obligacji serii D. Zamiarem emitenta jest przeprowadzenie emisji obligacji o większej wartości i na zmienionych warunkach, w szczególności dotyczących zabezpieczenia, z ewentualnym uwzględnieniem efektu przedmiotowej zmiany przy ustalaniu pozostałych warunków emisji" - czytamy w komunikacie.

Grupa PGNiG 

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy PGNiG przyjęła strategię na lata 2015-2022, zakładającą m.in. zwiększenie wolumenu dystrybuowanego do odbiorców końcowych gazu do 12,4 mld m3 za 7 lat z 10 mld m3 obecnie, poinformował prezes spółki Sylwester Bogacki.  >>>>  

Stalexport Autostrady 

Stalexport Autostrady odnotował 41,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2015 r. wobec 25,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Olympic Entertainment Group  

Jackpot Game S.r.l. - spółka z grupy Olympic Entertainment Group (OEG) - kupiła dwa kasyna z automatami do gier od Pasquale Di Gaetano - Judica Concetta and sons sas, podała spółka. >>>>  

Agrowill

Agrowill Group chce rozwijać produkcję markowych produktów organicznych skierowanych do klientów detalicznych, w ramach długoterminowej strategii, podała spółka. „Spółka wprowadza zasady upraw organicznych od połowy czerwca. Pod rolnictwo organiczne przeznaczona jest własny i leasingowany areał rzędu ok. 24 tys. ha" – czytamy w komunikacie.

Kancelaria Prawna Inkaso-WEC

Kancelaria Prawna Inkaso-WEC planuje wypłatę dywidendy w każdym kolejnym roku obrotowym i stopniowe zwiększanie wartości dywidendy na jedną akcję, poinformował prezes spółki Remigiusz Brzeziński. >>>>  

CEZ 

CEZ przywrócił dziś pracę Bloku 2 elektrowni jądrowej w Temelinie, o mocy 840 MWe, podała spółka. W Bloku 1 trwa planowany postój. "Dzisiaj o godzinie 3:51, Blok 2 elektrowni w Temelinie ponownie rozpoczął produkcję energii elektrycznej. Poprzez podłączenie bloku do sieci energetycznej zakończono postój trwający 104,27 dni" – czytamy w komunikacie. Jednocześnie trwa planowany postój Bloku 1, związany z wymianą jednej czwartej paliwa w reaktorze, podał także CEZ.

Arteria 

Analitycy DM Vestor podwyższyli cenę docelową Arterii do 25,3 zł za akcję z 23,8 zł za akcję, podało biuro maklerskie. >>>> 

Torpol 

Torpol przydzielił 40 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, podała spółka. Jak podawano wcześniej, pozyskane środki z tytułu emisji obligacji zostaną przeznaczone na zamianę części krótkoterminowego finansowania kredytowego na długoterminowe finansowanie dłużne, co umożliwi zwolnienie części zabezpieczeń na majątku trwałym spółki oraz na pozyskanie środków na finansowanie kapitału obrotowego pod oczekiwane projekty inwestycyjne w Polsce i w Norwegii.

MOL 

MOL Plc. sfinalizował przejęcie sieci stacji paliw w Czechach i na Słowacji od ENI, podał koncern. >>>> 

Kruk 

KRUK Romania S.R.L. - spółka zależna Kruka - została wybrana przez International Finance Corporation z siedzibą w Waszyngtonie, USA (IFC) na partnera operacyjnego w potencjalnym projekcie inwestycyjnym polegającym na utworzeniu SPV przy udziale innych podmiotów, w celu podjęcia negocjacji zmierzających do zakupu niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych, podał Kruk. "Szacowany przez emitenta nakład inwestycyjny, w przypadku dojścia do skutku projektu, przekracza 10% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen

Bank BPH zawarł z PKN Orlen aneks do umowy o wielocelową, wielowalutową linię kredytową w wysokości 450 mln zł wydłużający okres kredytowania do 31 października 2016 r. z 31 lipca 2015 r., podał bank. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Banku BPH, podano w komunikacie.

Drop 

Drop przydzielił 5 tys. obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki z tytułu emisji obligacji zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego spółki, podano w komunikacie. Wykup obligacji serii C nastąpi 31 lipca 2025 roku. "Warunki wypłaty oprocentowania obligacji: za okres od dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia wykupu spółka będzie świadczyć obligatariuszom odsetki w wysokości 11,0% w stosunku rocznym należne za kolejne trzymiesięczne okresy odsetkowe (od 1 sierpnia do 31 października, od 1 listopada do 31 stycznia, od 1 lutego do 30 kwietnia i od 1 maja do 31 lipca) i płatne w ostatnim dniu każdego okresu odsetkowego" - czytamy w komunikacie.

Stalprofil 

Strata spółki zależnej ZRUG Zabrze za I półrocze 2015 r. pomniejszy skonsolidowany zysk Stalprofilu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o ok. 3,4 mln zł, podała spółka.>>>> 

PBG  

Akcjonariusze PBG w upadłości układowej zdecydowali o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 45 mln akcji serii I o łącznej wartości do 900 tys. zł. Emisja skierowana jest do Jerzego Wiśniewskiego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>