Uprawnionymi są osoby, które (i) będą posiadały akcje spółki na koniec określonego w prospekcie dnia ustalenia uprawnionych inwestorów oraz (ii) złożą ważny zapis na nowe akcje po cenie, która nie będzie niższa niż cena ostateczna nowych akcji.

Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podała, że zatwierdziła prospekt emisyjny spółki sporządzony w związku z: (i) ofertą publiczną w ramach publicznej subskrypcji nie więcej niż 40 mln nowo emitowanych akcji zwykłych serii E spółki o wartości nominalnej 33 gr każda, oraz (ii) ubieganiem się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie więcej niż 40 mln nowych akcji oraz nie więcej niż 40 mln praw do nowych akcji.

Jednocześnie spółka podała, że została poinformowana przez akcjonariusza, Pfleiderer Service GmbH (PSG), iż w ramach oferty prywatnej realizowanej w związku z reorganizacją grupy kapitałowej Pfleiderer, PSG zamierza sprzedać do 6,1 mln istniejących akcji spółki. Oferta prywatna nie będzie przeprowadzana na podstawie prospektu oraz nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu ustawy.

Ponadto, zarząd podał, że 9 października br. spółka została poinformowana, że walne zgromadzenie akcjonariuszy i rada dyrektorów Atlantik S.A. zaakceptowały propozycję spółki dotyczącą ceny maksymalnej oraz przedziału cenowego, co stanowi spełnienie niektórych warunków zawieszających określonych w warunkowej umowie sprzedaży, przez spółkę i Atlantik (Pfleiderer SPA), dotyczącej jedynego udziału w Pfleiderer GmbH. Nabycie udziału na podstawie Pfleiderer SPA nastąpi po spełnieniu pozostałych warunków zawieszających.

Kilka dni temu Pfleiderer Grajewo i Atlantik (spółka utworzona na podstawie prawa luksemburskiego), zawarły w ramach transakcji odwrotnego przejęcia, warunkową umowę sprzedaży udziału (Pfleiderer SPA) dotyczącą jedynego udziału w spółce Pfleiderer GmbH (PG) o wartości nominalnej 30 mln euro, reprezentującego 100% kapitału i głosów PG.

Pod koniec lipca akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zatwierdzili podwyższenie kapitału spółki poprzez emisję do 40 mln akcji, w związku z planowaną integracją spółki z Pfleiderer GmbH.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych.