"Przedmiot i zakres badań prowadzonego przez audytora do spraw szczególnych obejmuje:

- weryfikację zasadności transakcji zakupu udziałów spółki Meng Drogerie + S.a.r.l spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu (…)
- zbadanie, czy nie doszło do działania zarządu na szkodę spółki" – czytamy w projekcie uchwały.

Wśród zadań szczegółowych wymieniono m.in. porównanie i analizę ceny akcji z ceną rynkową jaką można uzyskać z takiej sprzedaży oraz określenie wpływu transakcji na rentowność operacyjną i sytuację ekonomiczną Kerdos Group.

Na początku października Kerdos Group podał, że jego spółka zależna DC Service zawarła z BB Royal Holding (BBRH) i Dawidem Sukaczem porozumienia o rozwiązaniu umowy kupna-sprzedaży odpowiednio 38,47% i 12,32% akcji spółki Meng Drogerie z powodu trudności związanych z rozliczeniem transakcji.

W sierpniu br. Kerdos informował, że DC Service GmbH (DC) zawarła umowy, pozwalające zwiększyć jej udział w Meng Drogerie+ do 100%. Pierwsza umowa dotyczyła zakupu 20 562 akcji stanowiących 37,49% w kapitale zakładowym Meng od BB Royal Holding za 4,87 mln euro, a druga zakupu 6 977 akcji Meng stanowiących 12,72% w kapitale za łączną cenę 1,65 mln euro. Zawarcie umowy DC pozwalało zwiększyć udział DC w Meng do 54 851 akcji, tj. 100% kapitału zakładowego Meng.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu.