"Skutkiem wprowadzenia w życie zmian proponowanych w projekcie ustawy (o emeryturach - PAP) będzie obniżenie wieku emerytalnego kobiet urodzonych po dniu 31 marca 1955 r. do 60 roku życia oraz wieku emerytalnego mężczyzn urodzonych po dniu 31 marca 1950 r. do 65 roku życia" - napisano w projekcie ustawy.

>>> Czytaj też: Góra: Polacy będą pracować dłużej. Niezależnie od tego, co ustalą dziś politycy

"Projektowana ustawa, obniżając wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, jednocześnie łagodzi skutki wejścia na rynek pracy w najbliższych latach osób kończących edukację oraz przyczyni się do obniżenia wysokiego bezrobocia wśród młodego pokolenia, co zwiększy konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość" - dodano.

Zgodnie z projektem możliwe do oszacowania łączne skutki dotyczące budżetu państwa, wynikające z obniżenia wieku emerytalnego, wyniosą w latach 2016-2019 około 30 mld zł.

"Należy także zauważyć, że obniżenie wieku emerytalnego spowoduje zmniejszenie wydatków na świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego przysługujące do osiągnięcia wieku emerytalnego (renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe, emerytury częściowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne) i zasiłki dla bezrobotnych" - napisano w projekcie.

"Biorąc zatem pod uwagę saldo skutków innych czynników, zwiększających oraz zmniejszających wydatki oraz dochody sektora finansów publicznych związane z obniżeniem wieku emerytalnego oraz dla innych funduszy tworzonych z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, maksymalny, szacowany skutek w latach 2016-2019 nie powinien przekroczyć 10 mld zł" - dodano.

"Podsumowując, dla sektora finansów publicznych łączny koszt zmian wprowadzonych projektowaną ustawą wyniesie za lata 2016-2019 około 40 mld zł" - napisano w projekcie ustawy.

Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

>>> Czytaj też: Rząd podniesie emerytury. Jednorazowo