Marvipol 

Projekt 04, spółka zależna Marvipolu, zawarła z Hochtief Polska umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji Riviera Park - etapy 1 i 2 w Warszawie przy ul. Krzyżówki za 70,5 mln zł netto, podał Marvipol. "Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja przez generalnego wykonawcę etapów 1 i 2 inwestycji, polegającej na wybudowaniu zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z przynależną infrastrukturą, w tym także uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, na będącej w części własnością, a w części w użytkowaniu wieczystym Projekt 01 - jednostki zależnej od emitenta, działce gruntu w Warszawie, przy ul. Krzyżówki. Wartość przedmiotu umowy została określona na kwotę netto 70.544.259 zł" – czytamy w komunikacie.

Olympic Entertainment Group

Olympic Entertainment Group (OEG) kupiło polską spółkę Ultramedia sp. z o.o., podała grupa. Dzięki akwizycji OEG będzie posiadać podmiot pozwalający na ekspansję w Polsce. Strony transakcji uzgodniły, że nie podadzą kwoty nabycia. Nabyta spółka nie prowadziła ostatnio działalności. Jej kapitał zakładowy wynosi 50 tys. zł, podano także. Od początku grudnia br. OEG informowała o przejęciu operatorów kasyn w Estonii i na Łotwie, a także litewskiego operatora zakładów sportowych.

Serinus 

Serinus Energy podpisał ze spółką prywatną umowy sprzedaży wszystkich posiadanych przez Serinus akcji spółki KUB-Gas Holdings Limited (KHL), które stanowią 70% kapitału zakładowego i uprawniają do 70 000 głosów na zgromadzeniu wspólników, o łącznej wartości nominalnej 70 000 euro, za 30 mln USD, podała spółka. Z informacji wynika, że przyczyną jest m.in. wprowadzenie w tym kraju aktów prawnych i regulacji, które w sposób istotny niekorzystnie zaważyły na działalności KUB-Gasu oraz obostrzenia w zakresie wymiany walut.

Echo Investment 

Echo Investment wypłaci warunkowo zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 1,43 zł na akcję w dwóch ratach, wynika z komunikatu spółki.

Grupa Azoty  

Skarb Państwa odwołał ze stanowiska członka rady nadzorczej Grupy Azoty Ewę Lis i powołał na to stanowisko Przemysława Lisa, podała spółka. >>>>  

Ursus

Ursus nabył od Pol-Mot Holding 36,1% udziałów w spółce Bioenergia Invest za 14,57 mln zł. Po dokonanej transakcji Ursus posiada łącznie 100% akcji Bioenergii, podała spółka. >>>>  

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała umowę ramową na dostawę węgla kamiennego do Węglokoksu w latach 2016-2020, podała spółka. W 2016 r. wartość dostaw w ramach umowy wyniesie ok. 185 mln zł. Umowa ramowa na dostawy węgla kamiennego w latach 2016-2020 została zawarta 23 grudnia br. Przewidziano możliwość przedłużenia jej o kolejne okresy. "W dniu 23.12.2015 r. został również zawarty aneks do ww. umowy na dostawy węgla kamiennego w 2016 roku. Szacunkowa wartość dostaw węgla kamiennego w okresie obowiązywania umowy nie została podana z uwagi na możliwość korygowania ilości w poszczególnych latach jej obowiązywania, natomiast szacowana wartość dostaw na 2016 rok objętych ww. aneksem wynosi około 185 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Bank Pocztowy

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Banku Pocztowego zgodziło się na ustanowienie Programu Emisji Obligacji własnych, w tym podporządkowanych, o łącznej wartości do 1 mld zł, podał bank. "Obligacje emitowane będą zarówno w trybie oferty publicznej prospektowej lub bezprospektowej (art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach), jak też oferty niepublicznej (art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach), obligacje będą mogły być emitowane w jednej lub wielu seriach jako: (i) obligacje zwykłe lub (ii) obligacje podporządkowane zgodnie z art. 22 Ustawy o obligacjach oraz art. 127 Ustawy – Prawo bankowe, obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi" - czytamy w komunikacie.

Midas 

Aero2, spółka z Grupy Kapitałowej Midas, zawarła umowę przejęcia większościowego pakietu (51%) w spółce Sferia, podał Midas. Wartość transakcji wyniosła 121,9 mln zł, co implikuje wartość kapitałów własnych Sferii na poziomie 239 mln zł. >>>> 

Cognor

Huta Stali Jakościowych (HSJ), spółka zależna Cognor, nabyła w wezwaniu 6 960 819 obligacji senior secured notes wyemitowanych przez spółkę pośrednio zależną od Cognor - Cognor International Finance plc - o terminie zapadalności przypadającym w 2020 r. za kwotę odpowiadającą 53,8% skupionego nominału obligacji, podał Cognor. >>>>  

4fun Media 

4fun Media zakłada, że odchylenie jednostkowego zysku z działalności operacyjnej i EBITDA osiągniętych w 2015 r. wobec prognozy wyniesie ok. 15% a w przypadku zysku netto – nie więcej niż 10%, podała spółka. Jednocześnie zarząd podtrzymuje prognozę przychodów na ten rok. >>>>  

Advanced Ocular Sciences

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odmówiła wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz A3 Advanced Ocular Sciences, podała spółka. >>>>  

Empik Media & Fashion 

Empik Media & Fashion (EMF) zawarł umowy, na podstawie których zmienione zostały warunki spłaty finansowania, podała spółka. EMF zawarł z Privatbanka A.S. oraz Westbridge s. a r.l. aneks do umowy pożyczki o wartości 100 mln zł z listopada 2014 r. "Główna zmiana pożyczki dokonana na podstawie aneksu powoduje, iż wszelkie kwoty wypłacone przez pożyczkodawców tytułem pożyczki będą wymagalne: (i) w dniu 17 listopada 2017 r., jak pierwotnie przewidywała umowa pożyczki, wyłącznie jeśli do dnia 17 listopada 2017 r. spełnią się określone w aneksie warunki, w tym w szczególności jeśli spółka dokona do dnia 17 listopada 2017 r. spłaty swojego zadłużenia z tytułu umowy o wspólnych warunkach (...) oraz obligacji wyemitowanych przez spółkę (...) albo (ii) na żądanie spółki" – czytamy w komunikacie. EMF zawarł także z Privatbanka i Westbridge umowę zmieniającą do warunków emisji wyemitowanych przez spółkę 24 listopada 2014 r. trzyletnich obligacji denominowanych w euro serii SH/2014 o łącznej wartości nominalnej 37,96 mln euro.

PKP Cargo 

Pierwsze trzy z 15 nowych lokomotyw Siemens Vectron dla PKP Cargo przeszły testy i trafią do przewoźnika w styczniu przyszłego roku, podała spółka. "Pierwsze trzy z 15 nowych maszyn pojawią się w parku taborowym PKP Cargo już z końcem stycznia 2016 roku, a trzy kolejne miesiąc później. Ostatnie pojazdy (z homologacją na siedem krajów UE) zostaną dostarczone z końcem pierwszego półrocza 2017 roku" - czytamy w komunikacie. >>>>  

Bumech 

Konsorcjum z udziałem Przedsiębiorstwa Kobud – spółki zależnej Bumechu – zawarło umowę z Lubelskim Węglem Bogdanka na roboty górnicze, podał Bumech. Maksymalne wynagrodzenie dla konsorcjum to 26,26 mln zł brutto. "W oparciu o przetarg nieograniczony przeprowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiocie 'Wykonywanie robót górniczych i usług w kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka' S.A. w wyrobiskach p/z w polu Nadrybie', konsorcjum złożone z Kobud (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych "Wschód" S.A. z siedzibą w Lublinie zawarło umowę z Lubelskim Węglem Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance" – czytamy w komunikacie.

Pani Teresa Medica 

Sigvaris Holding AG ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 111 024 akcji spółki Pani Teresa Medica po cenie 15,45 zł za sztukę w ramach przymusowego wykupu, podała spółka.  >>>> 

Orzeł 

Orzeł przydzielił 7,756 tys. obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 7,756 mln zł, podała spółka. Obligacje zostały wyemitowane w ramach refinansowania obligacji serii B. "Przydział obligacji nastąpił w oparciu o otrzymane od obligatariuszy, do których skierowana została propozycja nabycia obligacji serii C, oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia. Obligacje przydzielone zostały 75 obligatariuszom obligacji serii B" – czytamy w komunikacie.

Grupa Pelion, Pharmena 

Grupa Pelion nabyła kontrolę nad spółką Pharmena, mającą dotychczas status spółki stowarzyszonej, podał Pelion >>>>