"Przedmiotem przymusowego wykupu jest 111 024 akcje zwykłe na okaziciela spółki stanowiące 4,61% kapitału zakładowego spółki uprawniające do wykonywania 111 024 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących 3,61% ogólnej liczby głosów w spółce, o wartości nominalnej 0,25 zł każda wykupywana akcja" - czytamy w komunikacie. 

Cena wykupu wynosi 15,45 zł za jedną akcję. "Cena wykupu jest jednakowa dla wszystkich wykupowanych akcji, gdyż wszystkie wykupowane akcje uprawniają do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - podała spółka. 

Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu ustalono na 28 grudnia 2015 r. ,a dzień wykupu na 7 stycznia 2016 r. 

We wrześniu Sigvaris Holding AG ogłosił wezwanie na 2 408 077 akcji, co odpowiada 3 075 177 głosom na walnym zgromadzeniu, tj. 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w związku z planowanym nabyciem akcji spółki Pani Teresa Medica oraz zamiarem wycofania ich z obrotu regulowanego.

Wzywający zawarł z Anną Sobkowiak umowę, na podstawie której zobowiązała się złożyć zapis na sprzedaż wszystkich swoich akcji w spółce, które łącznie stanowią 81,39% udziału w kapitale zakładowym oraz 85,43% głosów.

W wyniku rozliczenia wezwania Sigvaris stał się właścicielem łącznie do 2 297 053 akcji spółki, stanowiących 95,39% kapitału zakładowego uprawniających łącznie do wykonywania 2 964 153 głosów na walnym zgromadzeniu, reprezentujących 96,39% ogólnej liczby głosów w spółce.

"Mając na uwadze powyższe, zgodnie z postanowieniami art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu, Sigvaris niniejszym żąda od akcjonariuszy mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji" - podano w komunikacie. 

Pani Teresa Medica jest liderem na krajowym rynku wyrobów medycznych, rehabilitacyjnych i kompresyjnych. Firma projektuje i produkuje tekstylne i dziewiarskie wyroby medyczne, stosowane w profilaktyce, chirurgii, rehabilitacji i ortopedii. W czasie 24-letniej działalności spółki powstała bogata oferta wyrobów (ponad 3000 indeksów) oferowanych pod dwiema markami: Pani Teresa oraz Basis Active. W 2007 r. firma zadebiutowała na warszawskiej GPW