"Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych" - czytamy w komunikacie.

Zarząd przedstawił we wniosku propozycje układowe - sposób restrukturyzacji zobowiązań, zgodnie z którymi wszyscy wierzyciele emitenta zostaną zaspokojeni w jednakowy sposób, podano również.

>>> Czytaj też: Spadek bezrobocia, podwyżki pensji. Oto prognozy dla rynku pracy na 2016 rok

Propozycje układowe zakładają: spłatę 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej i wierzytelności ubocznych, w tym zwłaszcza odsetek i kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych; rozłożenie spłaty wierzytelności na 60 równych miesięcznych rat, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec pierwszego miesiąca liczonego od końca miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu; wyodrębnienie do odrębnej grupy wierzyciela - Hawe Telekom z tytułu spłaty obligatariuszy emitenta dokonanej na podstawie układu zawartego w toku postępowania upadłościowego Hawe Telekom i wstąpienia w związku z tym w prawa wierzyciela, podano w informacji.

"Spłata wierzytelności przysługujących Hawe Telekom z tytułu spłaty obligatariuszy emitenta nastąpi w 60 równych ratach. Płatność każdej raty nastąpi w terminie 5 lat od dnia spłaty danej raty przez Hawe Telekom w wykonaniu zatwierdzonego układu, czyli układ względem Hawe Telekom (wierzyciela emitenta z tytułu spłaty obligatariuszy) zostanie wykonany w całości z upływem piątego roku od dnia wykonania układu zawartego w postępowaniu upadłościowym Hawe Telekom" - czytamy dalej.

Ponadto umowa cesji wierzytelności, na podstawie której Mediatel miał nabyć od Hawe znaczące aktywo w postaci wierzytelności Hawe wobec Hawe Telekom z tytułu pożyczek udzielonych przez Hawe na rzecz Hawe Telekom, które wynosiły łącznie 35 mln zł, nie doszła do skutku na mocy porozumienia stron, wynika z odrębnego komunikatu Mediatela.

Ponadto Mediatel podał w kolejnym komunikacie, że zadłużenie Hawe Telekom wobec DNB z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego na kwotę 44 mln zł w łącznej wysokości 199,68 tys. zł, powiększone o należne odsetki, zostało w całości spłacone.

>>> Czytaj też: Czarny poniedziałek dla KGHM. Akcje w dół o ponad 6 proc.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.