"Zarząd spółki Alumetal informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do rady nadzorczej spółki oraz do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 56 255 805,90 zł w następujący sposób:

- kwotę 38 831 935,50 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, tj. 2,55 zł na jedną akcję,
- kwotę 34 200 00 zł przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spółki,
- pozostałą kwotę w wysokości 17 389 670,40 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - podała spółka.

Zarząd proponuje wyznaczenie dnia dywidendy na 20 maja, a terminu wypłaty dywidendy na 31 maja 2016 r.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.