"Na podstawie art. 348 KSH ustala się, iż kwota 44 902 291,57 zł przeniesiona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku zostaje przeznaczona na:
a) pokrycie straty w wysokości 37 393 512,13 zł, poniesionej w roku obrotowym od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
b) pokrycie straty w wysokości 4 501 762,70 zł poniesionej za lata ubiegłe.
c) pozostała część, tj. kwota 3 007 016,74 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. [...] Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,31 zł" – czytamy w uchwale.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustalono na 4 lipca, natomiast termin wypłaty dywidendy na 18 lipca 2016 roku.

Seco/Warwick odnotowało 49,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 15,7 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 37,39 mln zł wobec 14,61 mln zł straty rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)