Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) ING Banku Śląskiego spadł do 48,2% w I półroczu br. wobec 52,9% rok wcześniej. Bank poprawił wynik odsetkowy o 16,8% w skali roku i zwiększył marżę odsetkową netto do 2,5%, podał ING BSK w raporcie.

Wynik z działalności podstawowej wyniósł 2 128 mln zł w I półr. wobec 1 887 mln zł rok wcześniej (wzrost o 12,7% r/r).

"Pomimo znacznego spadku stóp procentowych w trakcie I półrocza 2015, wynik odsetkowy ING Banku Śląskiego S.A. za I półrocze 2016 roku był o 16,8% wyższy niż w analogicznym ubiegłego roku. Jest to efekt istotnie wyższych wolumenów biznesowych (portfel kredytowy w tym czasie wzrósł o prawie 10 mld zł, tj. o 15%) oraz dostosowywania oferty depozytowej do warunków rynkowych" - podał bank w raporcie.

Pomimo niskiego poziomu stóp procentowych, marża odsetkowa banku wzrosła o 3 punkty bazowe w porównaniu do I półrocza 2015 roku, podano także.

Wynik odsetkowy wzrósł do 1 359 mln zł w I półr. br. wobec 1 163,1 mln zł rok wcześniej. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,5% na koniec I półr. wobec 2,47% rok wcześniej.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 512 mln zł i pomimo znacznie większej skali transakcyjności oraz liczby obsługiwanych klientów, był o 1,5 mln zł (0,3%) niższy niż w I połowie 2015 roku.

"Najistotniejszy spadek w ramach przychodów z tytułu opłat i prowizji wystąpił w pozycji przychodów z transakcji wymiany walut, które spadły o 13,4 mln zł (9%), oraz w pozycji przychodów powiązanych z rynkiem kapitałowym, które spadły o 12,7 mln zł (15%). Z drugiej strony, ING Bank Śląski odnotował silny przyrost przychodów z kart płatniczych i kredytowych, wzrosły one o 23,6 mln zł (78%), co związane jest z większą liczbą wydanych kart oraz większą transakcyjnością"- czytamy w raporcie.

Bank podał, że pozostałe przychody grupy w I półr. były wyższe o 46,2 mln zł niż w roku ubiegłym. Na ten wynik największy wpływ miała transakcja rozliczenia przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., dzięki czemu bank rozpoznał przychód w wysokości 189,6 mln zł. Z drugiej strony, na pozostałe przychody grupy w I połowie 2015 roku największy wpływ miała otrzymana w II kwartale dywidenda od ING PTE wysokości 82,1 mln zł.

Koszty ogółem wzrosły do 1 026 mln zł w I półr. 2016 r. wobec 997,9 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2016 roku grupa odprowadziła podatek od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) w wysokości 127,3 mln zł, który naliczany jest miesięcznie począwszy od lutego br.

ING BSK podał, że spadek odpisów na rezerwy netto zanotowany w I połowie 2016 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym (o 36,2 mln zł) wynikał głównie z poprawy jakości portfela kredytowego. Udział portfela z rozpoznaną utratą wartości w całości portfela kredytowego spadł z 3,2% w grudniu 2015 roku do 2,9% na koniec czerwca 2016 roku.

"W I połowie 2016 roku na jakość portfela banku, oprócz ostrożnej polityki kredytowej, miała również wpływ transakcja sprzedaży wierzytelności, klasyfikowanych jako kredyty z utratą wartości lub w całości spisane z bilansu. Sprzedaż dotyczyła głównie portfela detalicznego i przyczyniła się do pomniejszenia portfela kredytów z utratą wartości o 62,0 mln zł. Ponadto bank zrealizował istotną transakcję sprzedaży ekspozycji w segmencie korporacyjnym z utratą wartości, co przyczyniła się do pomniejszenia portfela kredytów z utratą wartości o 305,8 mln zł" - czytamy w raporcie.

Transakcje ta miały pozytywny wpływ na koszty ryzyka odpowiednio w kwocie 12,9 mln zł i 17,4 mln zł.

ING podał, że grupa utrzymała proporcję kosztów ryzyka w odniesieniu do portfela kredytowego na poziomie 28 punktów bazowych. Rok wcześniej koszt ryzyka wyniósł 50 pkt bazowych.

Na koniec I półrocza 2016 roku grupa ING Banku Śląskiego posiadała rezerwy na portfel kredytowy z przesłanką utraty wartości w wysokości 1 301,9 mln zł. Stopień pokrycia odpisami portfela z rozpoznaną utratą wartości wynosił 58,9%.

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł 14,6%, a współczynnik kapitałów Tier I ukształtował się na poziomie 13,5%.

"Wartości te oznaczają bezpieczną pozycję grupy w kontekście kapitałów oraz możliwość dalszego rozwoju w zakresie akcji kredytowej" - podano w raporcie.

W okresie I-II kw. 2016 r. ING Bank Śląski miał 666,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 605,6 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)