Koszty Alior Banku związane z przejęciem część BPH to ok. 11,5 mln zł w I półr.


Warszawa, 11.08.2016 (ISBnews) - Łączna wartość kosztów poniesionych przez Alior Bank w związku z przejęciem wydzielonej działalności Banku BPH wyniosła w I półroczu 2016 r. około 11,5 mln zł. Wskaźnik koszty/dochody ukształtował się na poziomie 47,7% w I półr. i był o 2,1 pkt proc. niższy w skali roku, podął bank. Alior podtrzymał, że oczekuje docelowych, rocznych synergii, bez uwzględnienia 160 mln zł synergii wynikających z wdrożenia Planu Transformacji Biznesowej, na poziomie około 300 mln zł przed opodatkowaniem.
W I połowie 2016 r. koszty działania wyniosły 563,8 mln zł i były wyższe o 8,3% w skali roku.
Koszty osobowe ukształtowały się na poziomie 304,1 mln zł i były o 9,2% wyższe r/r. Koszty rzeczowe wyniosły 207,6 mln zł i były o 4,3% wyższe od kosztów rzeczowych poniesionych w I połowie roku 2015. Bank podał, że wśród głównych przyczyn wzrostu kosztów rzeczowych należy wymienić wzrost kosztów usług doradczych, opłat związanych z BFG oraz kosztów szkoleń.
Bank podał, że dodatkowe obciążenie z tytułu podatku od instytucji finansowych w I półroczu 2016 r. wyniosło 52,9 mln zł.
"Łączna wartość kosztów poniesionych przez bank w związku z przejęciem wydzielonej działalności Banku BPH wyniosła w I półroczu 2016 r. około 11,5 mln zł. W rezultacie wskaźnik koszty/dochody ukształtował się w I połowie 2016 r. na poziomie 47,7% vs. 49,8% w I połowie 2015 r." - czytamy w raporcie.
Poziom wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wyniósł w I półroczu 2016 r. -348,9 mln zł (wzrost o 14,7% r/r), wynikał głównie ze wzrostu odpisów na należności od klientów sektora niefinansowego (z -307,9 mln zł do -318,4 mln zł.)
Całkowite przychody wzrosły do 1 183 zł, tj. o 13,2% w ujęciu rok do roku. Główną pozycją przychodów był wynik z tytułu odsetek, który w I połowie 2015 r. wzrósł rok do roku o 19,4% i stanowił 72,4% całkowitych przychodów.
"Rentowność grupy mierzona wskaźnikiem marży odsetkowej netto utrzymywała się w I połowie 2016 r. na bardzo wysokim poziomie 4,2% i w porównaniu do marży odsetkowej uzyskanej w I połowie 2015 r. była niższa o 47 pb. Obniżenie marży było spowodowane między innymi zmianą struktury aktywów polegającą na wzroście udziału aktywów dostępnych do sprzedaży w całości aktywów banku z poziomu 7,4% w pierwszym półroczu 2015 r. do poziomu 18,1% w pierwszym półroczu 2016 r. Jednocześnie średnia stopa oprocentowania kredytów wzrosła o 0,13 pkt proc. do poziomu 6,06%. W tym samym okresie średni koszt depozytów wzrósł do 3,49%, tj. o 1,83 pkt proc." - podał także bank.
Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 0,2%, do poziomu 163,4 mln zł.
Wynik handlowy, wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych oraz pozostały wynik operacyjny obniżyły się łącznie o 0,8% do poziomu 162,6 mln zł. W zakresie wyniku handlowego grupa odnotowała spadek w ujęciu rok do roku o 3,4% do poziomu 131,1 mln zł, tj. o 4,7 mln zł.
Alior Bank podtrzymał, że oczekuje docelowych, rocznych synergii, bez uwzględnienia 160 mln zł synergii wynikających z wdrożenia Planu Transformacji Biznesowej, na poziomie około 300 mln zł przed opodatkowaniem.
"Zgodnie z przewidywaniami, docelowy poziom synergii zostanie osiągnięty w 2019 roku. Jednorazowe koszty integracji prowadzące do uzyskania planowanych synergii poniesione zostaną do 2018 roku, z czego większość w roku 2017" - czytamy dalej.
Nabycie Podstawowej Działalności Banku BPH zostanie sfinansowane poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii I, z zachowaniem prawa poboru, na rzecz obecnych akcjonariuszy. Emisja akcji serii I miała miejsce w maju 2016 r. Właściwy wpis podwyższenia kapitału zakładowego banku do rejestru przedsiębiorców miał miejsce 24 czerwca 2016 r.
Alior podał, że dzięki przeprowadzonej w związku z przejęciem Banku BPH emisji akcji serii I z prawem poboru o wartości 2,2 mld zł, zaliczeniu zysku wypracowanego w 2015 r. oraz w I kwartale 2016 r. do funduszy własnych banku, poziom współczynnika kapitałowego, pomimo wzrostu aktywów ważonych ryzykiem wyniósł 20,93%. Jego poziom był o 8,13 p.p. wyższy od współczynnika kapitałowego wg stanu na koniec I półrocza 2015 r.
(ISBnews)