Zysk operacyjny wyniósł 910,05 mln zł wobec 660,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Składki przypisane brutto sięgnęły 4 844,31 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 4 334,83 mln zł rok wcześniej.

"Po trudnej pierwszej połowie roku kiedy mieliśmy do czynienia z presją na wynik inwestycyjny oraz wysokimi wypłatami odszkodowań z ubezpieczeń rolnych, w III kw. br. powróciliśmy do znacznie wyższej rentowności mierzonej zyskiem netto. Zarobiliśmy 649 mln zł - to prawie tyle, ile w całym pierwszym półroczu. Jeżeli na rynki finansowe powróci przewidywalność, to w kolejnych okresach powinniśmy bardziej odczuć efekt rosnącej składki i redukcji kosztów w działalności ubezpieczeniowej, co pozwala bardziej optymistycznie patrzeć na cały bieżący rok" - skomentował prezes Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.

"Udaje nam się zwiększać udziały rynkowe. Osiągnęliśmy rekordowe 45% udziału w rynku ubezpieczeń na życie ze składką okresową. Rentowność ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych pozostaje na bardzo wysokim poziomie. W trzecim kwartale poprawiliśmy marżę zysku operacyjnego w tym segmencie do 24,4%. W ubezpieczeniach komunikacyjnych pomimo wzrostu składek musimy jeszcze trochę poczekać na poprawę wyników. W tym aspekcie silna dyscyplina kosztowa może być kluczem do oferowania naszym klientom w Polsce rozwiązań atrakcyjnych cenowo, pomimo znacznych podwyżek cen na rynku. Dlatego cieszy konsekwentna poprawa wskaźników kosztów administracyjnych. Na koniec III kwartału br. wskaźnik kosztów administracyjnych dla polskich spółek ubezpieczeniowych spadł o 0,7 pkt proc. r/r do wartości 7,7%" - dodał CFO spółki Tomasz Kulik.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 1 308,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 832,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy składkach przypisanych brutto wysokości 14 706,3 mln zł w porównaniu z 13 461,28 mln zł rok wcześniej.

"Składki przypisane brutto w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2016 roku wyniosły 14 706 299 tys. zł wobec 13 461 279 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (+9,2%). Wzrost sprzedaży dotyczył przede wszystkim:
- ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego (+946 130 tys. zł) głównie w związku ze wzrostem średniej składki oraz liczby ubezpieczeń;
- ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego (+245 782 tys. zł) w związku ze wzrostem średniej składki i liczby ubezpieczeń oraz ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami;
- składki regularnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (+68 113 tys. zł) głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych (wzrost średniej składki i liczby ubezpieczonych) oraz pozyskania składki w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej (nowi klienci w ubezpieczeniach ambulatoryjnych oraz sprzedaż wariantów produktu lekowego).
Jednocześnie odnotowano spadki składki przypisanej brutto w:
- indywidualnych produktach unit-linked w kanale bancassurance;
- spółkach zagranicznych, spadek zebranej składki względem 2015 roku o 7 519 tys. zł, w związku z dezinwestycją w PZU Litwa we wrześniu 2015 roku częściowo skompensowany dzięki rozwojowi sprzedaży w innych spółkach krajów bałtyckich" - czytamy w raporcie.

Po III kw. 2016 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła 9 771,3 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku to wzrost o 7,6%. Do zmiany wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się: wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych w segmencie klienta masowego, w tym głównie ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych oraz wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych w segmencie klienta masowego, podano również.

Koszty administracyjne Grupy po III kw. 2016 roku ukształtowały się na poziomie 1 884,1 mln zł względem 1 194 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku, czyli były o 57,8% wyższe w relacji do poprzedniego roku. Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Alior Bank, koszty Grupy PZU wzrosły z tego tytułu o 757,7 mln zł. Jednocześnie odnotowano pozytywny efekt w porównaniu do roku ubiegłego w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce w związku z utrzymywaniem wysokiej dyscypliny kosztowej, wyjaśniono.

Koszty akwizycji po III kw. 2016 roku wzrosły o 176,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego.

Na dzień 30 września 2016 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 16 267,8 mln zł i ukształtowały się na poziomie wyższym w porównaniu do końca 2015 roku (wzrost o 7,6%). Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył udziałów niekontrolujących, które m.in. w związku z emisją akcji przez Alior Bank w I półroczu 2016 roku osiągnęły wartość 3 891,1 mln zł i wzrosły o 77,3% względem końca 2015 roku. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej spadły o 764,7 mln zł względem poprzedniego roku – efekt podziału zysku za 2015 rok w tym przeznaczenia na wypłatę dywidendy 1 796,1 mln zł częściowo skompensowany wynikiem wypracowanym w trakcie 3 kwartałów 2016 roku.

Po III kw. 2016 roku Grupa PZU osiągnęła zwrot z kapitałów własnych na poziomie 13,8%. Wskaźnik ROE (uroczniony) był niższy o 5,3 pkt proc. niż w poprzednim roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 928,2 mln zł wobec 1 255,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)