Zdecydowana większość seniorów nie jest już aktywna zawodowo i utrzymuje się wyłącznie z emerytury lub renty - wynika z sondażu CBOS.

Badanie pokazało, że ogółem 86 proc. ankietowanych w wieku 60 lat i więcej w ogóle nie pracuje. W pełnym wymiarze czasu pracuje jedynie 10 proc. badanych, 2 proc. w niepełnym wymiarze czasu i 2 proc. dorywczo.

Wśród seniorów najaktywniejsi zawodowo są 60-65-latkowie. 28 proc. z nich jeszcze pracuje zawodowo, w tym 23 proc. w pełnym wymiarze czasu. W grupie seniorów mających od 66 do 74 lat jest trzykrotnie mniej pracujących (8 proc.), przy czym tylko 5 proc. pracuje w pełnym wymiarze.

CBOS zwrócił uwagę, że kontynuowanie pracy w wieku 60+ jest związane z poziomem wykształcenia. Wśród osób z wykształceniem podstawowym 96 proc. nie podejmuje pracy stałej ani dorywczej, ani w niepełnym wymiarze czasu. W grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub średnim odsetek ten spada odpowiednio do 85 proc. i 84 proc. Najaktywniejsi zawodowo są seniorzy z wyższym wykształceniem. W tej grupie 22 proc. w wieku 60+ pracuje w pełnym wymiarze czasu, a 70 proc. nie podejmuje żadnej pracy.

W badaniu podkreślono, że podstawowym źródłem dochodów seniorów jest wyłącznie emerytura. Pobiera ją ogółem 86 proc. Polaków w wieku 60+. O ile w grupie wiekowej 60–65 lat emeryturę otrzymuje dwie trzecie (69 proc.), o tyle począwszy od 66. roku życia prawie wszyscy.

Reklama

Jak wynika z sondażu, struktura dochodów osób starszych, czyli utrzymywanie się przez zdecydowaną większość wyłącznie z emerytury, wpływa na ich sytuację materialną. Jako złe lub raczej złe określa warunki materialne swojego gospodarstwa domowego 8 proc. osób w wieku do 59 lat, 14 proc. w grupie wiekowej 60–65 lat, 13 proc. w grupie 66–74 lata i 11 proc. Polaków mających 75 lat i więcej.

55 proc. osób, które nie przekroczyły 60. rok życia, deklaruje, że żyje w raczej dobrych lub dobrych warunkach materialnych , a 37 proc. określa je jako przeciętne (ani dobre, ani złe). J ako przeciętne ocenia swoje warunki 46 proc. ankietowanych w wieku 60-65 lat, 49 proc. wśród tych, które mają 66–74 lata oraz 52 proc. wśród osób 75+.

41 proc. badanych w grupie wiekowej 60–65 ocenia swoje warunki materialne jako dobre lub raczej dobre; tak samo je ocenia 39 proc. wśród osób mających 66–74 lata oraz 37 proc. w grupie wiekowej 75+.

Jak wskazano w sondażu, analizy w różnych grupach wiekowych dowodzą, że seniorzy są gorzej sytuowani niż młodsze pokolenia. Jednak sytuacje skrajne, takie jak np. brak jedzenia czy brak pieniędzy na podstawowe potrzeby, zdarzają się wśród seniorów rzadziej, ponieważ dysponują oni stałym miesięcznym dochodem (emeryturą, rentą).

>>> Czytaj też: Bogaci Niemcy i Szwajcarzy będą pracować dłużej niż biedniejsi Polacy

Badanie pokazało, że istnieje zależność między wiekiem respondentów a deklarowanym zainteresowaniem polityką. Starsi interesują się nią bardziej niż młodzi, a zwłaszcza najmłodsi. W stopniu bardzo dużym lub dużym interesuje się polityką tylko 11 proc. Polaków w wieku 18–24 lata oraz 24 proc. tych, którzy mają 65 lat i więcej.

CBOS zapytał ankietowanych o udział w praktykach religijnych. W sondażu zwrócono uwagę, że wraz z wiekiem uczestnictwo w praktykach staje się częstsze - najwyższy odsetek praktykujących regularnie jest wśród seniorów liczących 75 lat i więcej: 64 proc. z nich praktykuje raz w tygodniu lub częściej. Dla porównania w grupie wiekowej 60-65 lat w ten sposób praktykuje 53 proc. badanych.

Z badania wynika, że gospodarstwa domowe ludzi starszych cechuje singularyzacja. Wśród osób młodych i w średnim wieku (od 18 do 44 roku życia) odsetek gospodarstw jednoosobowych jest niski, nie przekracza 6 proc. Wskaźnik ten jest ponad dwukrotnie wyższy w grupie Polaków w wieku 55–64 lata (13 proc.) i czterokrotnie wyższy wśród osób mających 65 lat i więcej (24 proc.). 31 proc. 75-latków lub starszych żyje w jednoosobowym gospodarstwie.

CBOS zaznaczył, że głównym powodem singularyzacji jest śmierć jednego ze współmałżonków.

W przedstawionych analizach wykorzystano połączone zbiory z trzynastu badań w okresie sierpień 2015 r. – sierpień 2016 r. W ten sposób uzyskano dużą liczebnie próbę (13 385) pełnoletnich mieszkańców Polski. Seniorzy są prezentowani na tle ogółu badanych, a także w porównaniu z innymi grupami wiekowymi.

>>> Czytaj też: Całkowita stopa opodatkowania w Polsce to 40,4 proc. Jak wypadamy na tle świata?