Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - APS Energia odnotowała 6,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 5,65 mln zł wobec 2,54 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,94 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 20,88 mln zł rok wcześniej.
"W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku Grupa APS Energia osiągnęła sprzedaż niższą o 5 937 tys. zł niż w analogicznym okresie 2019 roku. Redukcja przychodów grupy w I kwartale 2020 r. wynikała głównie ze spadku przychodów Emitenta oraz ENAP S.A. za miesiąc marzec 2020 roku - o ponad 50% w porównaniu z przychodami za analogiczny okres ubiegłego roku. Spadek przychodów ze sprzedaży za cały I kwartał 2020 roku na marzec wyniósł ok. 38% w przypadku emitenta i ok. 50% w przypadku ENAP S.A. Wpływ na spadek przychodów miały w szczególności ograniczenia zamówień, w tym ich opóźnienia, jak również opóźnienie w realizacji odbiorów przez klientów, spowodowane bieżącą sytuacją rynkową związaną z wprowadzonym w Polsce i innych krajach stanem epidemicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19" - czytamy w raporcie.
Spółka podkreśliła jednocześnie, iż ze względu na to, że na I kwartał każdego roku przypada zwykle najmniejsza część przychodów rocznych grupy, w chwili obecnej brak jest jednoznacznych podstaw dla przewidywania, iż obecny spadek przychodów istotnie wpłynie na wyniki za cały rok 2020.
"Wpływ na kształtowanie się przychodów i sytuacji emitenta i jego grupy kapitałowej w kolejnych okresach będą miały w szczególności czas trwania epidemii, ograniczenia nakładane na przedsiębiorców i pracowników, w tym związane z możliwością swobodnego przemieszczania się, jak również tempo zmniejszania tych ograniczeń oraz dalsze kształtowanie się sytuacji rynkowej spowodowanej ograniczeniami w okresie od marca 2020 roku" - czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 1,93 mln zł wobec 0,44 mln zł straty rok wcześniej.
APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 134,76 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)