Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 13 lipca wydał cztery decyzje dotyczące praktyk rynkowych Idea Banku, przy czym w trzech wypadkach stwierdził, że praktyki te zostały już zaniechane i nałożył na bank obowiązek usunięcia ich trwających skutków.

Są to decyzje:

- z 10 lipca 2020 r. dotycząca działań związanych z oferowaniem ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi angażującymi środki w niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte (decyzja I)

- z dnia 10 lipca 2020 r. dotycząca działań związanych z nabywaniem przez klientów banku certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (decyzja II);

- z 10 lipca 2020 r., dotycząca wzorców regulaminów i umów stosowanych przez bank w relacjach z konsumentami (decyzja III);

4) z dnia 10 lipca 2020 r., dotycząca lokat strukturyzowanych (decyzja IV).

Urząd nałożył na bank dwie kary, w kwocie 11,51 mln zł i 5,75 mln zł.

"Zarząd emitenta informuje, że po zapoznaniu się z ww. decyzjami nie podziela argumentacji Prezesa UOKIK, w związku z czym zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od każdej z ww.decyzji" - czytamy w komunikacie.

"W przypadku uprawomocnienia się decyzji I oraz decyzji IV, emitent zobowiązany będzie do zapłaty kar pieniężnych w łącznej wysokości 17 261 994 zł, natomiast w odniesieniu do decyzji II emitent szacuje, że w razie jej uprawomocnienia się - co skutkować będzie wykonaniem przez emitenta zobowiązań z niej wynikających - kwota rekompensaty publicznej należnej wszystkim klientom, którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, kształtować się będzie maksymalnym poziomie ok. 15 000 000 zł. Wobec tego, poniesienie przez emitenta powyższych wydatków będzie miało wpływ na przyszłe wyniki finansowe emitenta, skutkując ich odpowiednim zmniejszeniem" - czytamy dalej.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)