"W ramach przyjętej strategii na lata 2020 - 2024, ML System będzie dążyć do osiągnięcia pozycji globalnego dostawcy produktów bazujących na technologii kropek kwantowych dla szkła fotowoltaicznego, dedykowanych obiektom architektonicznym i sektorowi automotive. W wyniku realizacji przyjętych założeń, spółka oczekuje osiągnięcia w 2024 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie powyżej 400 mln zł, wobec niecałych 100 mln zł w 2019 r. oraz dalszej poprawy rentowności" - czytamy w komunikacie poświęconym strategii.

Strategia na lata 2020 - 2024 opiera się na trzech fundamentalnych założeniach:

- uruchomieniu seryjnej produkcji innowacyjnych w skali światowej fotowoltaicznych szyb z powłokami kwantowymi: Quantum Glass, 2D Glass, Active Glass,

- konsekwentnym rozwoju bazującym na dotychczasowych produktach i rynkach zbytu z obszaru BIPV (systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami) i klasycznej fotowoltaiki,

- dalszych pracach B+R, ukierunkowanych na komercjalizację innowacyjnych w skali światowej produktów: w obszarze szkła fotowoltaicznego, w ramach projektów wdrożenia do produkcji szyb samochodowych QDrive, struktur niskowymiarowych, linii Smart Glass, wymienia spółka.

"Realizacja opublikowanej strategii wprowadzi spółkę w 'nową erę kwantową', a w efekcie pozwoli na skokowy wzrost wyników finansowych. Własne Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe, unikalne know-how, strategiczne partnerstwa z liderami branż w zakresie komercjalizacji nowych produktów oraz ponadprzeciętna perspektywa wzrostu na rynkach BIPV oraz automotive, wspieranych rosnącą świadomością ekologiczną i sprzyjającymi zmianami w prawie, pozwalają nam formułować ambitne plany rozwoju" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w materiale.

W celu realizacji strategii, w latach 2020 - 2024, spółka planuje przeznaczyć na inwestycje do 216 mln zł, z czego do 147 mln zł na rozwój projektu Active Glass, 26 mln zł na rozwój projektu 2D Glass, 18 mln zł na dokończenie projektu Quantum Glass oraz 25 mln zł na inwestycje w infrastrukturę magazynowo-logistyczną. Powyższe wydatki nie obejmują planowanych projektów B+R, podano także.

ML System przewiduje, że wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, otrzymanych i planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Spółka zamierza wyemitować do 1,5 mln akcji, stanowiących do 21% w podwyższonym kapitale zakładowym, w dwóch etapach:

- emisji publicznej w trybie bezprospektowym do 730 tys. akcji,

- emisji publicznej w trybie prospektowym do 770 tys. akcji.

Decyzję o podwyższeniu kapitału w drodze oferty publicznej w trybie bezprospektowym podejmą akcjonariusze spółki podczas walnego zgromadzenia, które odbędzie się 24 lipca. W terminie do 30 września planowane jest zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia, podczas którego pod głosowanie poddana zostanie uchwała dotycząca publicznej emisji akcji w trybie prospektowym, czytamy dalej.

ML System oczekuje, że kapitał pozyskany z emisji akcji zostanie przeznaczony głównie na finansowanie projektu Active Glass. Dwuetapowy tryb transakcji wynika głównie z konieczności zabezpieczenia środków własnych planowanej inwestycji Active Glass już na etapie aplikowania o dotację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wyjaśniono.

"W pierwszej połowie 2021 r. ML System planuje wdrożyć do masowej produkcji Quantum Glass - transparentną szybę zespoloną, generująca energię elektryczną, powstałą dzięki inwestycji o wartości 45 mln zł, będącej głównym celem IPO spółki, zrealizowanego w 2018 r. Zgodnie z założeniami spółki, osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych, szacowanych na poziomie do 5 tys. m2 miesięcznie, jest planowane na koniec 2021 r. W kolejnych krokach, odpowiednio w 2022 r. oraz w 2023 r., firma planuje uruchomić produkcję 2D Glass oraz Active Glass z mocami produkcyjnymi na poziomie odpowiednio do 5 tys. m2 i do 10 tys. m2 miesięcznie" - wskazano.

"W rezultacie, na koniec 2023 r., ML System osiągnie łączną zdolność produkcyjną fotowoltaicznych szyb zespolonych opartych na technologii kropki kwantowej w wysokości do 20 tys. m2 miesięcznie. Inwestycja w zwiększenie mocy produkcyjnych jest konieczna do zaspokojenia potrzeb rynkowego popytu na fotowoltaiczne szyby z powłoką kwantową. Ponadto, strategia „nowej ery kwantowej" odpowiada na potrzebę uniezależnienia się od azjatyckiego łańcucha dostaw - wszystkie komponenty będą wytwarzane w Europie, głównie w Polsce" - dodała przewodnicząca rady nadzorczej i współzałożycielka Edyta Stanek.

Z uwagi na wyraźne różnice w cechach, funkcjach i parametrach produkty Quantum Glass, 2D Glass oraz Active Glass będą miały różne zastosowanie, przypomniano.

"Jednym z celów strategicznych spółki pozostaje ekspansja na rynki zagraniczne, czego potwierdzeniem jest podpisanie przez ML System umowy o strategicznej współpracy z amerykańskim koncernem Guardian Glass - jednym z globalnych liderów branży szkła budowlanego - na mocy której produkty spółki będą oferowane w sieci sprzedaży partnera na całym świecie.

W ramach projektów B+R spółka planuje rozwój produktów "nowej ery kwantowej" m.in. poprzez wspólną komercjalizację z Pilkington Automotive Poland szyb z powłokami kwantowymi dla branży automotive, zakończono w informacji.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)