Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia dokona odpisów w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie na łącznie 227 mln zł - ich szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 184 mln zł, podała grupa. Z kolei odpisy aktualizujące związane ze spółką zależną Tauron Ciepło mogą wynieść 0,8 mld zł.
"Analizy wykazały zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie, na które wpływ mają przede wszystkim następujące czynniki:
- zmiana założeń dotyczących kosztu kapitału dla aktywów węglowych wynikająca m.in. z ryzyka pogorszenia sytuacji gospodarczej, na które ma wpływ pandemia COVID-19,
- spadek marży na energii elektrycznej na skutek obniżenia ceny sprzedaży energii elektrycznej w jednostkach biomasowych" - czytamy w komunikacie.
W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.:
- przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wydobycie wykazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w wysokości 179 mln zł,
- przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wytwarzanie wykazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w wysokości 48 mln zł.
"Wartość utworzonych odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosi 227 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 184 mln zł" - czytamy dalej.
Przeprowadzone analizy w ramach testów na utratę wartości aktywów nie wykazały zasadności utworzenia odpisów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 r.
"Dodatkowo [...] w związku z trwającym procesem zbycia udziałów w Tauron Ciepło Sp. z o.o. [...] w ocenie emitenta na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r. zostały spełnione warunki ujęcia udziałów w Tauron Ciepło jako aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta oraz aktywów netto Tauron Ciepło jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta. Zgodnie z MSSF 5, emitent zobowiązany jest do wyceny powyższych aktywów w kwocie niższej z ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży (wartość godziwa)" - czytamy dalej.
Wstępne analizy dotyczące określenia wartości godziwej udziałów w Tauron Ciepło oraz aktywów netto tej spółki wykazują zasadność utworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na moment początkowego przeszacowania ich do wartości godziwej. W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r. powyższe odpisy aktualizujące mogą wynieść 0,8 mld zł, a w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Taurona za I półrocze 2020 r. powyższe mogą wynieść 1,4 mld zł.
"Ujęcie odpisów nie będzie miało wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta" - zastrzeżono.
Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.
(ISBnews)