"W nawiązaniu do raportu bieżącego z 21 września 2017 r., w którym Dino Polska poinformował o ustanowieniu i uruchomieniu programu emisji obligacji w ramach, którego emitent może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji do łącznej kwoty (wartość nominalna) 500 000 000 zł, zarząd informuje, iż rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji" - czytamy w komunikacie.

Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych spółka wyemituje obligacje o następujących parametrach brzegowych:

1) termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 3 lat;

2) obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z grupy kapitałowej emitenta;

3) obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;

4) obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;

5) obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

6) świadczenia emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

7) oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym, czytamy także.

"Wraz z procesem emisji obligacji, o którym mowa powyżej, emitent nie wyklucza możliwości przeprowadzenia transakcji odkupu w celu umorzenia innych serii obligacji (wyemitowanych przez emitenta w ramach programu emisji obligacji) z wybranymi inwestorami biorącymi udział w procesie budowania księgi popytu. Szczegółowe parametry obligacji, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu, który zostanie przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji" - czytamy dalej.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 646,55 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)