Warszawa, 31.08.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) miała ok. 2 805 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA w I połowie br. W wyniku dokonanych odpisów - grupa odnotowała ok. - 688 mln zł skonsolidowanego wyniku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2020 r., podała spółka powołując się na szacunkowe dane.
"Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2020 r. wyniósł około 2 805 mln zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 774 mln zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 493 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 127 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 187 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 301 mln zł" - czytamy w raporcie.
Wyniki testów i na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami MSR 36, przeprowadzonych przez PGE wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej w wysokości ok. 530 mln zł. Ponadto, wyniki testów wskazują na konieczność odpisu w wysokości ok. 482 mln zł wynikającego z utraty wartości akcji posiadanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. (poprzez spółkę zależną PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.), zaznaczono.
"Całkowity wpływ dokonanych w I półroczu 2020 r. odpisów na wynik netto Grupy PGE to ok. 988 mln zł. W wyniku odpisów, skonsolidowany wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około -688 mln zł (czyli -0,37 zł na akcję)" - czytamy w raporcie.
Jednocześnie, w wyniku testów na utratę wartości udziałów i akcji spółki PGE Obrót S.A., zidentyfikowano konieczność ujęcia odpisu aktualizującego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PGE w wysokości ok. 278 mln zł, podano także.
W związku z powyższym, stosowne korekty aktualizujące wartość aktywów zostaną uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za I półrocze 2020 roku. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy, zaznaczono.
PGE podała, że nakłady inwestycyjne wyniosły 2 504 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło około 9 728 mln zł.
Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I półroczu 2020 r. wyniosła 288,6 PLN/MWh.
Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I półroczu 2020 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 28,6 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 17,3 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 20,1 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 27,8 PJ, podano także.
Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe są nadal w trakcie przygotowywania i są przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta. Ostateczne wartości odpisów zostaną przedstawione w raporcie za I półrocze 2020 r., którego publikacja nastąpi 15 września 2020 r., podsumowano.
Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)