"Wstępne, niezaudytowane wyniki finansowe roku finansowego 2019 istotnie różnią się od wyników uzyskiwanych w poprzednich latach, gdyż poza wpływem zmniejszenia skali działalności, jaka występowała przez pierwsze trzy kwartały roku finansowego [....] dodatkowo uwzględniają:

1. Efekt rozpoczęcia procesu sanacyjnego w dniu 10 marca 2020, jak również wpływ COVID-19 na działalność handlową emitenta z okresu sprawozdawczego kończącego się 31 marca 2020 roku,

2. Wpływ na wynik z działalności operacyjnej kosztów oraz rezerw wykazanych w związku z prowadzoną obecnie restrukturyzacją działalności operacyjnej Emitenta i spółek z grupy kapitałowej Komputronik, która została zaplanowana w ramach instrumentów zawartych w planie restrukturyzacyjnym,

3. Wpływ przeszacowania aktywów zgodnie z MSSF 9, a także wpływ rozpoczęcia procesu sanacyjnego w spółce zależnej emitenta, czyli Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji, jak również konsolidacji działalności operacyjnej w grupie kapitałowej i docelowego zmniejszenia liczby podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta.

4. Oszacowanie utraty wartości aktywów finansowych" - wymieniono w komunikacie.

W całym 2019 roku finansowym Komputronik notował niższe niż w 2018 roku przychody i dochody ze sprzedaży. Było to efektem ograniczeń w dostępności limitów kredytu kupieckiego od dostawców, co wpływało na podjęte decyzje o ograniczeniu aktywności handlowej w niektórych grupach sprzedawanych produktów (co skutkowało prowadzeniem dużych akcji wyprzedaży towarów) i ograniczeniami wielkości sprzedaży w wybranych kanałach dystrybucji. W ostatnim kwartale roku obrachunkowego (po rozpoczęciu postępowania sanacyjnego) przejściowo ograniczona została oferta produktowa dostępna dla klientów, jak również zmniejszyły się możliwości obsługi klientów B2B. Z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 od 16 marca 2020 zostały zamknięte salony spółki znajdujące się w centrach handlowych. W efekcie powyższych uwarunkowań przychody emitenta wyniosły w całym roku 1 491 mln zł (spadek o 16,8% w stosunku do roku 2018). Poza obniżeniem przychodów, kolejnym czynnikiem wpływającym na pogorszenie wyników finansowych było przeszacowanie wartości bonusów posprzedażnych, co do których Komputronik wycenił prawdopodobieństwo ich odzyskania od dostawców (wpływ spadku przychodów na wysokość bonusów określoną w procencie dokonanych zakupów, jak również wpływ braku zapłaty dostawcom za towar ze względu na ograniczenia postępowania sanacyjnego). Po uwzględnieniu wszystkich powyższych czynników, spółka szacuje, że wynik na sprzedaży w całym roku obrachunkowym wyniósł około 132,8 mln zł (spadek o 25,8% względem 2018 roku), podała spółka.

W całym roku finansowym 2019, wraz ze zmniejszaniem się działalności handlowej Komputronik podejmował działania mające na celu redukcję kosztów: głównie zatrudnienia i wybranych grup kosztów rzeczowych. Szacuje, iż bez uwzględnienia opisanych w kolejnym akapicie czynników jednorazowych, wynik na sprzedaży pomniejszony o koszty działalności (koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu) zamknie się stratą z przedziału -24 mln zł a -26 mln zł, podano także.

W związku z otwarciem w dniu 10 marca 2020 roku postępowania sanacyjnego oraz ograniczeniami związanymi z COVID-19, w marcu 2020 roku dodatkowo uwzględniono skumulowane czynniki wpływające jednorazowo na poziom wyniku na działalności operacyjnej, tj.: rezerwy restrukturyzacyjne na koszty osobowe i rzeczowe, które wystąpią w efekcie wejścia spółki w sanację, rezerwy uwzględniające ryzyko związane z kontrolami podatkowymi (VAT i CIT), koszty planowanych likwidacji sklepów (w tym wyceny sieci sklepów działających kiedyś pod marką "Karen"), odpisy na zmniejszenie wartości aktywów niematerialnych i prawnych (w tym oprogramowania, które nie będzie w przyszłości użytkowane). Szacunkowa jednorazowa strata wliczana do wyniku na działalności operacyjnej wyniesie od -19 mln zł do -20 mln zł.

Łącznie z wpływem zdarzeń jednorazowych wynik na działalności operacyjnej wyniesie od -43 mln zł do -46 mln zł (w poprzednim roku zysk w wysokości 15,2 mln zł), czytamy dalej.

W osobnej kategorii rachunku zysków i strat Komputronik wyszczególnia rezerwy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z MSSF 9 - związanych z wpływem COVID-19 - oraz postępowaniem sanacyjnym spółki zależnej Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji. Spółka wycenia ujemny wpływ tych czynników na -21 do -25 mln zł.

W pozycji kosztów finansowych Komputronik dokona wyceny i wykaże potencjalną utratę wartości posiadanych udziałów spółek zależnych w związku z ich restrukturyzacją, a także zawiąże rezerwę na utratę części wartości udzielonych pożyczek oraz uwzględni zmiany wartości nieruchomości inwestycyjnych. Wycena podmiotów zależnych o istotnej wartości bilansowej została zlecona podmiotowi zewnętrznemu, a ponieważ prace nad nią nadal trwają, nie można na razie wiarygodnie wskazać wyniku na działalności finansowej spółki. Z uwagi na powyższe nie jest ona w stanie oszacować relatywnie precyzyjnego przedziału wyniku dla zysku brutto za rok finansowy 2019, zakończono w informacji.

Komputronik ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020 zakończony 31 marca 2020 roku opublikuje 30 września 2020 roku, a wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 15 października 2020 roku.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)