Podstawowe założenia programu emisji po zmianie przewidują m.in.: emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 200 mln zł; emisje obligacji będą następowały w trybie oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzania prospektu, przy czym propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych; obligacje nie będą miały formy dokumentu; seria lub serie obligacji zostaną, zgodnie z warunkami emisji tych serii, wprowadzone do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst, prowadzonym przez GPW i/lub BondSpot, wymieniono w komunikacie.

"Jednocześnie zarząd Atal S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.09.2020r. zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii AW2, oraz w sprawie wzoru propozycji nabycia obligacji. Zgodnie z powyższą uchwałą, w ramach programu emisji obligacji, o którym mowa powyżej, wyemitowane zostaną obligacje 2-letnie serii AW2 o wartości nominalnej do kwoty 50 000 000 zł. Stopa procentowa została ustalona na poziomie stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,6% w stosunku rocznym. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. w dniu emisji" - czytamy dalej.

Atal w lutym br. przyjął program emisji obligacji, który zakładał emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 150 mln zł. Propozycje nabycia obligacji miały zostać kierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje nowych emisji spółka planowała włączyć do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)