Zysk operacyjny wyniósł 0,44 mln zł wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,77 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 93,15 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 1,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 174,12 mln zł w porównaniu z 155,47 mln zł rok wcześniej.

"Odnotowane wyniki pokazują, że mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej w I półroczu 2020, w szczególności będące skutkiem pandemii, grupa bazując na wypracowanych w poprzednich okresach kontraktach utrzymała potencjał realizacyjny oraz uzyskała wyniki finansowe nie odbiegające od ubiegłorocznych" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Marża brutto w I poł. br. wyniosła 13,74% wobec 14,39% rok wcześniej.

"Na rok 2020 Wasko posiada portfel zamówień, który pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, iż w kolejnych okresach sprawozdawczych wyniki Spółki ulegną poprawie. W perspektywie kolejnych kwartałów spółka będzie kontynuować prace związane z rozwojem nowych innowacyjnych technologii, kontynuując przy ich realizacji współpracę z ośrodkami akademickimi, instytutami badawczo-rozwojowymi oraz prywatnymi inwestorami. Mamy przed sobą wiele ambitnych zamierzeń na kolejne lata, które wierzymy przełożą się bezpośrednio na wzrost wartości naszej spółki" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 3,4 mln zł wobec 1,75 mln zł straty rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 415 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)