"Umowa o współpracy dotyczy podjęcia przez grupę badawczą pod przewodnictwem światowej sławy specjalisty prof. Barta Lambrechta wykonania kluczowych badań dla ukierunkowania dalszego rozwoju inhibitorów chitynaz i białek chitynazopodobnych, nad którymi emitent pracuje w ramach Platformy Chitynazowej" - czytamy w komunikacie.

Spółka przypomniała, że zgodnie z pojawiającymi się doniesieniami naukowymi, u części pacjentów po przebyciu infekcji SARS-CoV-2 może rozwijać się włóknienie płuc jako powikłanie COVID 19.

"Związki drobnocząsteczkowe rozwijane przez spółkę w Platformie Chitynazowej (tj. inhibitory chitynaz i białek chitynazopodobnych), w tym najbardziej zaawansowany związek OATD-01, posiadają przedklinicznie udokumentowany potencjał terapeutyczny w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc, jednak na obecnym etapie jest jeszcze za wcześnie, aby wyciągać jednoznaczne wnioski o potencjale terapeutycznym OATD-01 w leczeniu powikłań COVID-19 u pacjentów" - czytamy dalej.

Posiadane przez spółkę wyniki badań pozwalają postawić hipotezę badawczą wskazującą na to, że inhibitory CHIT1 i YKL-40 mogą także wykazać się skutecznością w leczeniu włóknienia płuc w przebiegu COVID-19 lub w ramach powikłań związanych z ostrym przebiegiem choroby. Decyzja o rozszerzeniu prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej o obszar terapeutyczny związany z COVID-19 wynika z potrzeby przeprowadzenia pogłębionych badań w celu uwiarygodnienia tej hipotezy, które będą mogły potwierdzić ww. założenia badawcze, wyjaśniono także.

"Współpraca z VIB oraz prof. Bartem Lambrechtem skupi się w pierwszej kolejności na zbadaniu roli białek z Platformy Chitynazowej rozwijanej przez emitenta (YKL-40 i CHIT1) w przebiegu i powikłaniach COVID-19. Celem badania jest potwierdzenie wstępnych danych uzyskanych u bardzo niewielkiej grupy pacjentów w obecnie prowadzonych przez Prof. Barta Lambrechta badaniach klinicznych, które wskazywały na znaczące podwyższenie stężenia białka YKL-40 w osoczu, szczególnie u pacjentów z ostrym przebiegiem COVID-19. W ramach planowanej współpracy zbadana zostanie znacznie większa populacja pacjentów z kilkuset uczestniczących w dwóch aktywnych badaniach klinicznych" - napisano także.

Ponadto, grupa badawcza prof. Barta Lambrechta wykorzysta opracowane przez siebie unikalne mysie choroby: model wirusowego zapalenia płuc, które występuje w wyniku infekcji koronawirusem, jak również, wyjątkowy, humanizowany model choroby COVID-19, w którym można badać ludzki wirus SARS-CoV-2 u myszy.

"Korelacja poziomu ekspresji białek CHIT1 lub YKL-40 z progresją włóknienia płuc po przebytym COVID-19 oraz ewentualne pozytywne wyniki badań przedklinicznych na mysich modelach choroby mogą stanowić naukowe uzasadnienie do rozpoczęcia badań klinicznych z cząsteczkami rozwijanymi przez Emitenta. Według obecnej wiedzy i szacunków emitenta, w przypadku związku OATD-01 (inhibitor CHIT1), dla którego zakończono fazę I badania klinicznego, rozpoczęcie badań u pacjentów z po przebytym COVID-19 byłoby możliwe nawet w perspektywie roku od uzyskania takich wyników. Inhibitory YKL-40 są obecnie na etapie badań przedklinicznych, więc rozpoczęcie ich potencjalnego zastosowania u pacjentów (w tym COVID-19) mogłoby mieć miejsce w dłuższej perspektywie - jak szacuje Spółka prawdopodobnie 3-5 lat" - napisano także.

W oparciu o wyniki badań naukowych dostępne na dziś, spółka przypuszcza, że rozwijane związki (inhibitory CHIT1 i YKL-40) potencjalnie mogłyby mieć zastosowanie zarówno we wczesnym okresie po infekcji SARS-CoV-2 (działanie zapobiegające włóknieniu płuc), jak i w późniejszym okresie po przebyciu COVID-19 w celu spowolnienia rozwijających się procesów włóknienia, podkreślono.

"Działalność badawczo-rozwojowa w ramach podpisanej dzisiaj umowy z VIB będzie finansowana ze środków własnych emitenta, a jej koszt w okresie 2 lat spółka szacuje na ok. 800 tys. zł" - podsumowano.

OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)