"Ułatwi to dalszą skuteczną integrację aktywów Grupy Orlen i Energa. Przyniesie też wymierne korzyści dla akcjonariuszy i inwestorów Grupy Orlen, którzy będą mogli w pełni korzystać z synergii płynących z połączenia" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem wezwania jest 82 754 032 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii AA Energi, o wartości nominalnej 10,92 zł każda, stanowiących 20% kapitału tej spółki. Cena akcji w wezwaniu została określona na 8,35 zł za sztukę, podano również.

"Budujemy silny koncern multienergetyczny, który będzie mógł sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną Polski. Skuteczna integracja w ramach grupy jest kluczowa dla tego procesu, dlatego od początku zapowiadaliśmy chęć pozyskania 100% akcji Grupy Energa. Pełna kontrola kapitałowa oznacza wymierne korzyści zarówno organizacyjne, jak i operacyjne. Nasze wezwanie to także odpowiedź na zgłaszane oczekiwania akcjonariuszy, którzy nie wzięli udziału w pierwszym wezwaniu. Ich zainteresowanie najlepiej świadczy o tym, że zaproponowane przez nas warunki były i nadal są optymalne i korzystne"- powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Wezwanie na 20% akcji Grupy Energa rozpocznie się 9 października i potrwa do 20 listopada br. Ich cena została ustalona na tym samym poziomie co w przypadku pierwszego wezwania, czyli 8,35 zł za akcję. Jednocześnie PKN Orlen będzie dążył do wycofania Energi z Giełdy Papierów Wartościowych. W tym celu złożony został wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Podjęte działania mają na celu maksymalne wykorzystanie potencjału Energi w ramach Grupy Orlen, podkreślono.

W kwietniu br. PKN Orlen nabył 80% akcji Grupy Energa, które stanowią ok. 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. To największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym. Proces zakupu został zrealizowany w ciągu zaledwie 4 miesięcy. Na sprzedaż po cenie 8,35 zł za akcję zdecydowali się akcjonariusze posiadający łącznie ok. 80% udziału w kapitale spółki, w tym Skarb Państwa z 53-proc. udziałem w spółce, oraz inni akcjonariusze posiadający kolejne 27% udziałów, w tym duża grupa inwestorów instytucjonalnych, wynika także z komunikatu.

PKN Orlen przekonuje, że przejęcie Grupy Energa to ważny element budowy koncernu multienergetycznego, co wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym.

Grupa Energa posiada łącznie 54 aktywa produkujące energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. OZE stanowią 39% mocy elektrycznych zainstalowanych w elektrowniach grupy. 47% wyprodukowanego wolumenu energii elektrycznej w drugim kwartale 2020 r. pochodziło z OZE. Dla PKN Orlen to ciekawy portfel aktywów, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa konwencjonalne, na przykład bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku. Wpisuje się to w plany PKN Orlen rozwoju aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. W kwietniu br. PKN Orlen wyraził chęć zaangażowania się w projekt budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem zmiany technologii z węglowej na gazową. Z kolei już w maju br. podpisane zostało porozumienie, w którym PKN Orlen zadeklarował udział w finansowaniu projektu oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika. Decyzja koncernu spotkała się z pozytywną oceną rynku, podano również.

"Aktywa Grupy Energa stanowią też istotne wsparcie w strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. zapowiedzianej przez PKN Orlen. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej" - czytamy dalej.

Na początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została wówczas określona na 7 zł za jedną sztukę. W kwietniu br. PKN Orlen podwyższył cenę w wezwaniu do 8,35 zł. Przejęcie 80% akcji Energi płocki koncern sfinalizował 30 kwietnia br.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)