"Przedstawiając projekt uchwały emisyjnej, zarząd banku proponuje przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego banku poprzez emisję akcji nowej emisji oraz ich zaoferowanie akcjonariuszowi większościowemu banku tj. Getin Holding S.A. oraz spółce LC Corp B.V. w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Podwyższenie kapitału zakładowego banku nastąpi w drodze emisji przez bank nie mniej niż 12 500 000 i nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych imiennych serii O o wartości nominalnej 2 zł każda. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego banku oraz liczba akcji nowej emisji zostaną określone przez zarząd banku. Przyjęcie proponowanego rozwiązania ma na celu stworzenie elastycznego mechanizmu umożliwiającego emisję takiej liczby akcji nowej emisji, która, w powiązaniu z ich ceną emisyjną, pozwoli bankowi na uzyskanie oczekiwanych wpływów z emisji akcji nowej emisji i jednocześnie będzie odpowiadała bieżącym możliwościom finansowym inwestorów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji nowej emisji" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Emisja z wyłączeniem prawa poboru ma na celu zapewnienie bankowi pozyskania środków finansowych w możliwie krótkim terminie, gdyż emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej efektywny sposób zwiększenia bazy kapitałowej, dodano.

"Celem akcji nowej emisji jest odbudowa bazy kapitałowej banku. W wyniku odnotowanej na koniec 2018 r. wysokiej straty oraz obniżenia poziomu kapitałów w 2019 r., bank od 2019 roku prowadzi kompleksowe działania naprawcze oparte na znacznym zmniejszeniu kosztów, podniesieniu efektywności oraz obniżeniu skali prowadzonej działalności. Podstawowym celem podejmowanych działań restrukturyzacyjnych jest zbudowanie podstaw długoterminowej, stabilnej rentowności banku i grupy kapitałowej banku. Osiągnięcie podstaw trwałej rentowności jest działaniem niezbędnym do ochrony niskiej bazy kapitałowej banku" - czytamy dalej.

Wobec podjęcia decyzji o przeprowadzeniu emisji akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej konieczne jest podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały o charakterze porządkowym w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji emitowanej w ramach oferty publicznej. Akcje emitowane w ramach oferty publicznej (poprzednio oznaczone jako akcje serii O), po zmianie zostały oznaczone jako akcje serii P, wyjaśniono.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)