"Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wartość aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności za rok obrotowy zakończony 31 marca 2020 wynosi minus 55 006 tys. złotych (aktualizacja ujemna) w przypadku portfeli posiadanych przez grupę kapitałową Kredyt Inkaso. Aktualizacja wyceny związana jest w szczególności z pogłębionym przeglądem wartości portfeli wierzytelności spowodowanym między innymi pandemią SARS-CoV-2" - czytamy w komunikacie.

Powyższa aktualizacja nie pozostanie bez wpływu na wynik wskazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ostateczne dane dotyczące zarówno dokonanych aktualizacji wyceny wartości pakietów wierzytelności jak i wyniku finansowego zostaną opublikowane wraz z raportem okresowym w dniu 30 września 2020 r., dodano.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)