Tauron Polska Energia S.A. informuje o rozpoczęciu działań zmierzających do emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji, o którym emitent informował raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. Będzie to pierwsza emisja obligacji w ramach programu obligacji, a jej zakładana wartość nominalna może wynieść około 1 000 000 000 zł. Decyzja o ostatecznej wartości emisji zostanie podjęta przez Emitenta w trakcie budowy książki popytu" - czytamy w komunikacie.

Na początku lutego br. Tauron zawarł z Santander Bank Polska umowę programową, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji. W ramach tego programu spółka może wyemitować obligacje maksymalnie do kwoty 2 mld zł.

"Emitent i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zawarli umowę ramową określającą zasady współpracy emitenta i EBOR w zakresie możliwego nabycia przez EBOR obligacji, które emitent planuje wyemitować. Na mocy umowy ramowej emitent zobowiązał się do działania zgodnie ze standardami wskazanymi przez EBOR, w tym w zakresie polityki środowiskowej, społecznej i wytycznych antykorupcyjnych EBOR oraz do przeznaczenia środków finansowych pozyskanych z emisji obligacji na finansowanie wskazanych w umowie ramowej inwestycji w obszarze dystrybucji" - czytamy dalej w komunikacie.

Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w jego strukturze wytwórczej. W perspektywie 2030 roku Tauron chce produkować ponad 65% energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę, wskazano również.

"Od momentu ogłoszenia przez Tauron aktualizacji kierunków strategicznych grupy, aktywnie poszukujemy źródeł finansowania Zielonego Zwrotu. W grudniu 2019 r. zawarliśmy bilateralną umowę kredytu z Intesa Sanpaolo, a następnie w marcu 2020 r. podpisaliśmy dwie umowy kredytowe - umowę z bankiem SMBC, a także umowę kredytu konsorcjalnego z Intesa Sanpaolo oraz China Construction Bank. Dodatkowo podpisaliśmy porozumienie z bankami, na mocy którego mamy możliwość wyłączenia z kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA, liczonego dla całej grupy, zadłużenia, które byłoby zaciągnięte przez SPV realizujące projekty w OZE. Emisja obligacji na krajowym rynku stanowić będzie więc kolejny krok w ramach budowy zdywersyfikowanego portfela dłużnego gupy, służącego finansowaniu działalności niewęglowej" - powiedział wiceprezes Tauron Polska Energia Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

Tauron zobowiązał się do realizacji działań zgodnych z ogłoszonymi kierunkami strategicznymi Grupy Tauron, w ramach których założono m.in. stopniowe odstawianie bloków węglowych (klasy 120 MW i 200 MW), rozbudowę portfela odnawialnych źródeł energii, a w rezultacie znaczące zwiększenie udziału mocy z OZE oraz redukcję emisji CO2, jak również ograniczenie kosztów społecznych wynikających z realizacji powyższych działań.

Zawarcie umowy ramowej nie stanowi obowiązku nabycia przez EBOR obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez Tauron. Na spółce nie ciąży również zobowiązanie wobec EBOR-u do dokonania emisji obligacji, podsumowano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)