"Spółka otrzymała od zamawiającego pismo o natychmiastowym odstąpieniu od umowy na podstawie subklauzuli 15.2. umowy. Zamawiający wskazuje jako zasadniczą przyczynę odstąpienia od umowy okoliczność, że 'wykonawca prowadzi działalność gospodarczą pod zarządem syndyka, powiernika lub zarządcy, działających na rzecz wierzycieli' oraz 'wystąpienie zdarzenia, które (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) ma podobny skutek'" - czytamy w komunikacie.

Rafako podało, że poczytuje oświadczenie zamawiającego jako nieskuteczne, z uwagi na uprzednie, skuteczne złożenie zamawiającemu 5 października 2020 roku notyfikacji "notice of impossibility / termination".

W notyfikacji spółka informowała o:

1) niemożności wykonania ww. umowy z uwagi na okoliczność, iż świadczenie, do którego zobowiązała się spółka, stało się odmienne od przewidzianego umową, ewentualnie

2) odstąpieniu od umowy na skutek braku współdziałania zamawiającego i wykonywania jego zobowiązań umownych, a w szczególności na skutek braku koordynacji prac pomiędzy projektami LOT1 i LOT2,

3) odstąpieniu od umowy na skutek braku terminowego wystawienia przez zamawiającego przejściowych świadectw płatności odnośnie zakończonych kamieni milowych.

We wrześniu 2016 r. Rafako podpisało z JSC Vilniaus Kogeneracine Jegaine umowę warunkową na realizację bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie. Wartość umowy to 149,65 mln euro netto.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)