Według opublikowanego dziś memorandum, harmonogram emisji akcji zakłada na 14-19 października read show, 19 października zostanie ustalona cena maksymalna akcji oferowanych. Budowa księgi popyty nastąpi w dniach 20-21 października, 21 października zostanie też ustalona i opublikowana ostateczna liczba akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz cena akcji oferowanych.

Zapisy na akcje oferowane w obu transzach rozpoczną się 22 października i potrwają do 27 października. Przydział akcji oferowanych zaplanowany jest na 30 października.

"Nano Group wstępnie oferuje akcje serii H w następujących transzach:

- w ramach transzy małych inwestorów (TMI) - oferuje do 1 500 000 sztuk akcji serii H,

- w ramach transzy dużych inwestorów (TDI) - oferuje do 1 291 313 sztuk akcji serii H" - czytamy w dokumencie.

"Planujemy pozyskać ok. 9 mln zł z tej emisji akcji" - powiedział prezes NanoGroup Marek Borzestowski podczas wideokonferencji.

Spółka podała, że celem nr 1, na realizację którego planuje przeznaczyć do 5,5 mln zł jest przeprowadzenie badań przedklinicznych (opracowanie i wykonanie syntezy nanocząstek w standardzie cGMP oraz wykonanie badań przedklinicznych w standardzie GLP dla wybranej w 2. etapie formulacji nanocząstka-lek) i klinicznych (1. faza na 30 pacjentach) leku będącego efektem połączenie nanocząstki z epirubicyną (o nazwie własnej POLEPI) do terapii nowotworów jajnika i mięsaków. Projekt realizowany jest przez spółkę zależną - NanoVelos.

"Rozpoczęcie prób klinicznych z udziałem pacjentów zostanie poprzedzone opracowaniem metody syntezy związku w standardzie cGMP w powiększonej skali oraz wykonaniem wymaganych badań na zwierzętach w standardzie GLP; ostatnia faza projektu to etap prac rozwojowych (badania kliniczne), których ostatecznym rezultatem może być przetestowana i zwalidowana formulacja nanocząstka-lek, która może stać się przedmiotem licencji" - czytamy w memorandum.

Planowany termin zakończenia I fazy badań klinicznych to 2022 r.

"Po I/II fazie badań klinicznych, bo to w przypadku chorób onkologicznych są fazy łączone, spodziewamy się, że otworzy nam się tzw. okno partneringowe, gdzie będziemy szukać partnerów technologicznych i komercjalizacyjnych do dalszej komercjalizacji naszego kandydata na lek, czyli fazy drugiej. Tutaj w tym zakresie uważamy, że spółka i projekt POLEPI i kwalifikuje się do tzw. fast trucka, czyli uproszczonej ścieżki badań klinicznych zgodnie z procedurą 505B2. W ramach procesu z EMA, regulator potwierdził zakres planowanych badań farmakokinetyki i badań klinicznych, zatem to, co chcemy przeprowadzić, jest zatwierdzone przez regulatora" - wyjaśnił Borzestowski.

Projekt POLEPI współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Grupa szacuje planowane wydatki do zakończenia tego projektu na 18 mln zł, z czego 6,5 mln zł to pozyskana dotacja z NCBR, kwota 5,5 mln zł będzie pochodzić z emisji akcji serii H, zaś na pozostałą część wydatków spółka będzie ubiegać się o finansowanie z grantu Agencji Badań Medycznych lub rozważy bezpośrednią emisję akcji lub obligacji przez NanoVelos.

Celem nr 2, na który NanoGroup planuje przeznaczyć do 2 mln zł jest przeprowadzenie badań przedklinicznych (na małym i dużym modelu zwierzęcym) i klinicznych (I faza - 8 przeszczepów nerki) systemu do długoterminowego przechowywania i transportu organów (np. nerka) w warunkach fizjologicznych (OrganFarm). Projekt realizowany jest przez spółkę zależną - NanoSanguis.

Planowany termin zakończenia I fazy badań klinicznych to 2023 r.

"Jesteśmy w tej chwili na fazie badań na modelu zwierzęcym. Prowadzimy te badania z dwoma ośrodkami - jeden to American Heart of Poland, a drugi to Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Zostały nam ostatnie miesiące i ostatnie badania, w których będziemy przetrzymywać nerki pozaustrojowo przez 5 dni i dokonywać wszczepienia takiego organu po 5 dniach. Udało nam się technologicznie dojść do takiego rozwoju, że skalowanie produkcji płynu perfuzyjnego mamy opanowane. Jesteśmy w stanie w warunkach laboratoryjnych produkować już duże ilości. Natomiast w tej chwili musimy rozpocząć proces produkcji płynu perfuzyjnego w odpowiednim standardzie. To jest w tej chwili etap, który jest przed nami. Sądzimy, że powinniśmy zakończyć badania kliniczne pod koniec 2023, natomiast już w tej chwili spółka prowadzi rozmowy z partnerami na całym świecie w zakresie komercjalizacji i ewentualnego licencjonowania produktu" - powiedział prezes.

Projekt, realizowany przez NanoSanguis współfinansowany jest ze środków NCBR. Grupa szacuje planowane wydatki do zakończenia tego projektu na kwotę 16,9 mln zł, z czego 3,3 mln zł to pozyskana dotacja z NCBR, 2 mln zł z planowanej emisji akcji. Pozostałą kwotę środków do zakończenia etapu projektu spółka planuje pozyskać z Europejskiej Rady ds. Innowacji (fundusz EIC) lub rozważy bezpośrednią emisję akcji lub obligacji przez NanoSanguis.

Jak podano, pozostała część pozyskanych w wyniku emisji akcji oferowanych środków (do 0,9 mln zł) zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zarządzania NanoGroup i jego spółkami zależnymi.

"W przypadku uzyskania w wyniku emisji akcji serii H wpływów niższych niż planowane, emitent nie przewiduje odstąpienia od realizacji któregokolwiek z celów emisyjnych, przy czym w pierwszej kolejności emitent zamierza przeznaczyć pozyskane środki na projekt realizowany przez NanoVelos" - czytamy także w memorandum.

"Na większość etapów mamy już przyznane i zrealizowane dofinansowanie [grantowe], a na niektóre etapy, tak jak np. na I fazę badań klinicznych POLEPI musimy mieć wkład własny i dofinansowanie, które też już jest przyznane z NCBR. Korzystamy z wielu różnych źródeł finansowania. Projekty badawcze staramy się finansować lewarem grantowym - tam dofinansowanie jest często wysokości 80% lub nawet 100% jeśli są to granty europejskie. Procesów grantowych jest wiele. O środki publiczne z pewnością jeszcze będziemy się ubiegać" - powiedział prezes.

W opublikowanym dziś memorandów informacyjnym spółka podała, że planuje pozyskać ok. 8,4 mln zł netto z emisji akcji serii H.

Wczoraj akcjonariusze NanoGroup zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 2 791 313 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)