"Zarząd Grupy Lotos S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne grupy kapitałowej Lotos za III kwartał 2020 roku:

1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 5,4 mld zł

2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony zysk EBITDA LIFO): 0,43 mld zł; w tym:

a. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,34 mld zł

b. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,1 mld zł

3. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,17 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Jak podała spółka, w III kw. br. na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wpłynęły następujące zdarzenia:

1. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w segmencie wydobywczym w wysokości 0,09 mld zł (obniżające wynik raportowany),

2. efekt LIFO na wycenie zapasów w wysokości 0,13 mld zł (podwyższający wynik raportowany).

Grupa Lotos podkreśla, że zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za III kwartał 2020 roku, którego publikacja odbędzie się 29 października br.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)