"Podstawowym warunkiem umożliwiającym objęcie akcji, mającym zastosowanie do wszystkich uczestników programu, jest osiągnięcie przez grupę w danym roku obrotowym obowiązywania programu motywacyjnego, skonsolidowanej EBITDA w wysokości nie niższej niż:
a) 63 mln zł w 2021 r.;
b) 66 mln zł w 2022 r.; oraz
c) 70 mln zł w 2023 r." - czytamy w uchwale.

W ramach programu uczestnikom programu przysługiwać będzie prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 1 100 800 akcji spółki, stanowiących 4,72% kapitału zakładowego spółki, które spółka wyemituje w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, podano także.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)