Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 382,68 mln zł wobec 1 701,03 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 552,73 mln zł wobec 544,05 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 222,83 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

W I-III kw. 2020 r. bank miał 955,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 631,31 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk przed opodatkowaniem grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r. wyniósł 1 619,3 mln zł o zmniejszył się o 34,9% r/r, a zysk należny udziałowcom Santander Bank Polska S.A. wyniósł 955,6 mln zł i był niższy o 41,4% r/r. [...] W ujęciu porównywalnym, tj. przy założeniu stałego poziomu opłat z tytułu składek należnych BFG oraz po wyłączeniu wyszczególnionych w powyższej tabeli pozycji dochodowych i obciążeń z okresów, w których wystąpiły, porównywalny zysk przed opodatkowaniem zmniejszył się o 17,7% r/r, a porównywalny zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska S.A. zmniejszył się o 18,2% r/r" - czytamy w raporcie.

Spadek wyniku odsetkowego netto grupy (-9,2% r/r) jest w dużej mierze konsekwencją presji na marżę odsetkową netto trzech obniżek stóp procentowych NBP z I połowy 2020 r., obciążenia wyniku z tytułu odsetek kwotą 129 mln zł z tytułu zwrotu części opłat związanych z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich (zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz słabszej dynamiki sprzedaży kredytów w następstwie pandemii COVID-19, wyjaśniono.

Czynnikiem determinującym poziom zysku grupy przed opodatkowaniem był też wzrost odpisów na oczekiwane straty kredytowe (+36,6% r/r) pod wpływem wzrostu ryzyka kredytowego w branżach dotkniętych skutkami zamrożenia gospodarki, pogorszenia się sytuacji części klientów indywidualnych, przeglądu parametrów modeli oraz utworzenia dodatkowego odpisu na oczekiwane straty kredytowe w wys. 151,3 mln zł jako korekty do wartości wynikających z modeli w warunkach niepewności związanej ze skutkami pandemii, dodano.

W ramach niższych o 28% pozostałych dochodów (tj. całości dochodów pozaodsetkowych i pozaprowizyjnych) istotnie zmniejszył się wynik handlowy i rewaluacja (-34,6% r/r) z powodu negatywnej zmiany wartości godziwej należności z tytułu kart kredytowych (-43,7 mln zł) i realizacji słabszego łącznego wyniku na pochodnych instrumentach finansowych, walutowych operacjach międzybankowych i handlowych transakcjach walutowych (-37,8 mln zł). Spadek pozostałych przychodów operacyjnych (-41,6% r/r) to efekt wysokiej bazy w związku z ujęciem w okresie porównywalnym 50 mln zł z tytułu wstępnego rozliczenia sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także wskutek większej skali sprzedaży nieruchomości, podano także w raporcie.

Przychody z tytułu dywidend zmniejszyły się o 77,2% r/r w związku z rozpoznaniem w okresie bazowym przychodu z dywidend otrzymanego ze spółek ubezpieczeniowych Aviva w wysokości 76,2 mln zł, które w br. ich nie wypłaciły zgodnie z zaleceniami nadzorczymi dla sektora ubezpieczeń. Negatywną zmianę wartości ww. składowych złagodził wzrost wyniku na pozostałych instrumentach finansowych (+32,5% r/r), wygenerowany przez sprzedaż obligacji rządowych przy ich rekordowo niskiej rentowności, czytamy dalej.

Koszty operacyjne ogółem zmniejszyły się o 2,3% r/r za sprawą znacznej redukcji kosztów pracowniczych (-15,7% r/r) oraz umiarkowanego spadku amortyzacji (-4,7% r/r) i kosztów działania (-1,5% r/r). Pozytywne skutki finansowe tych zmian w znacznej mierze zniwelował przyrost pozostałych kosztów operacyjnych (+173,4% r/r), w tym zawiązania rezerw portfelowych na ryzyko prawne oraz rezerw na zobowiązania sporne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych oraz przedterminowo spłaconych kredytów konsumenckich, podał także bank.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 735,55 mln zł wobec 1705,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)