"Ruda będzie pochodziła z nowego projektu górniczego, który aktualnie wchodzi w fazę realizacji. Spółka będzie miała wyłączność na zakup rudy wydobytej w ramach tego projektu. Rozpoczęcie dostaw rudy jest przewidziane na przełom lat 2022/2023, do tego czasu strony mają wykonać niezbędne prace adaptacyjne oraz uregulować wszystkie kwestie formalnoprawne związane z rozpoczęciem wydobycia, a następnie przerobem rudy przez spółkę" - czytamy w komunikacie.

Zakup i następnie przerób przedmiotowej rudy pozwoli również wykorzystać istniejącą instalację flotacji wchodzącą w skład likwidowanej Kopalni "Olkusz- Pomorzany".

"Można przyjąć, na bazie dzisiejszych cen, że roczna wartość zakupionej rudy wyniesie ok. 60 mln USD" - czytamy dalej.

Zakup rudy w podanej ilości pozwoli na wyprodukowanie rocznie ok. 60 000 ton koncentratów siarczkowych do produkcji cynku na istniejącej instalacji.

"W ocenie zarządu spółki, zawarcie przedmiotowej umowy w przypadku jej skutecznej realizacji pozwoli zabezpieczyć dostawę koncentratu cynku w ilości stanowiącej ponad 60% wsadu siarczkowego, to jest na zaspokojenie ok. 25% całkowitych potrzeb spółki (które uwzględniają wzrost zdolności produkcyjnych do 100 tys. ton/rok w wyniku uruchomienia nowej hali wanien), co w znacznym stopniu powinno uniezależnić spółkę od wahań koniunktury na rynku koncentratów" - czytamy dalej.

ZGH ma prawo jednostronnie zrezygnować z kontraktu, o ile nie uda mu się przedłużyć lub uzyskać stosownych zezwoleń na przerób rudy, przy czym wiąże się to z zapłaceniem kar umownych w kwocie nie wyższej niż 5 mln euro.

"W ocenie zarządu ZGH Bolesław S.A. umowa ta ma dla spółki duże znaczenie strategiczne, zwłaszcza w kontekście ograniczonych możliwości uruchomienia nowych, własnych projektów górniczych. Należy tutaj wspomnieć o projekcie 'Laski 1'[…] Spółka odstąpiła od koncepcji realizacji projektu górniczego 'Laski 1' z wykorzystaniem istniejącej podziemnej infrastruktury tej kopalni. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, spółce przysługuje pierwszeństwo do uzyskania prawa użytkowania górniczego do 2022 roku. Zarząd podtrzymuje stanowisko, że ostateczna decyzja odnośnie do rozpoczęcia realizacji inwestycji na złożu 'Laski 1' zostanie podjęta po szczegółowej analizie opłacalności tego przedsięwzięcia" - podsumowano.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)