Zysk operacyjny wyniósł 2,1 mln zł wobec 43 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 7,42 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 7,83 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 0,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z tytułu zarządzania w wysokości 22,69 mln zł w porównaniu z 32,53 mln zł rok wcześniej.

"Po zmianach wynagrodzenie stałe za zarządzanie MCI.TechVentures 1.0. przypadające na certyfikaty inwestycyjne serii O i następnych (certyfikaty będące w posiadaniu głównie uczestników niezwiązanych z MCI Capital) jest pobierane wyłącznie wówczas, kiedy stopa zwrotu MCI.TechVentures 1.0. dla danej serii certyfikatów inwestycyjnych za dany okres, również po pobraniu wynagrodzenia stałego, jest dodatnia. Średnia stopa zwrotu subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. była ujemna (wynosiła -6,8%), co spowodowało brak pobrania wynagrodzenia stałego od ww. serii certyfikatów. Zmiana ta wpłynęła na obniżenie wynagrodzenia stałego pobranego przez Grupę PEM za okres pierwszych trzech kwartałów 2020 r. łącznie o ok. 11,5 mln zł" - czytamy w raporcie.

Utrzymywanie się ujemnej stopy zwrotu na ww. seriach certyfikatów może przyczynić się do istotnego obniżenia przychodów za zarządzanie w kolejnych kwartałach, zaznaczono również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 45,8 mln zł wobec 3,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Private Equity Managers to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)