"Nabycie i wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii G przez osoby uprawnione może nastąpić pod warunkiem:

(i) w odniesieniu do 51 598 warrantów serii G - osiągnięcia przez spółkę EBITDA na poziomie nie niższym niż 98 000 000 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

(ii) w odniesieniu do 51 598 warrantów serii G - osiągnięcia przez spółkę znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 69 200 000 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

(iii) w odniesieniu do 51 598 warrantów serii G - osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji spółki w roku 2021 poziomu o 5 pkt proc. wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2021" - czytamy w uchwale.

Nabycie i wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii H przez osoby uprawnione może nastąpić pod warunkiem:

- osiągnięcia przez spółkę EBITDA na poziomie nie niższym niż 108 000 000 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.;

- osiągnięcia przez spółkę znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 76 100 000 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.;

- osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji spółki w roku 2022 poziomu o 5 pkt proc. wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2022 r.

Nabycie i wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii I przez osoby uprawnione może natomiast nastąpić pod warunkiem:

- osiągnięcia przez spółkę EBITDA na poziomie nie niższym niż 119 000 000 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.;

- osiągnięcia przez spółkę znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 83 700 000 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.;

- osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji spółki w roku 2023 poziomu o 5 pkt proc. wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2023 r.

Uchwała przewiduje emisję po 154 794 warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I.

Alumetal odnotował 50,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 74,35 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 95,45 mln zł wobec 121,38 mln zł rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)