"Spodziewamy się korzystnej koniunktury na rynku wierzytelności w 2021 r. Zakładamy wzrost podaży portfeli NPL oraz dalszą racjonalizację cen portfeli. Będziemy chcieli zainwestować gotówkę, którą generujemy, stąd decyzja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz złożeniu prospektu emisyjnego. Celem emisji będzie refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz finansowanie działalności spółek zależnych, w tym inwestycyjnej. Obligacje mogą zostać zaoferowane zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i detalicznym. Pierwsze sześć miesięcy roku obrotowego 2020/21, kiedy wypracowaliśmy blisko 10 mln zł zysku netto, pokazują, że podjęte przez nas działania zmierzające do uporządkowania organizacji przynoszą zamierzony efekt" - powiedział prezes Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

W ub. tygodniu Kredyt Inkaso podał, że ustanowił program emisji obligacji, w ramach którego spółka będzie emitować w trybie oferty publicznej, w walucie polskiej lub euro, obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 mln zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia stosownego prospektu emisyjnego.

Jak podano w dzisiejszym komunikacie, możliwa jest emisja papierów dłużnych w złotym lub euro. Kredyt Inkaso rozważy wprowadzenie obligacji do obrotu giełdowego. Wartość bilansowa portfeli wierzytelności grupy wyniosła na koniec września 2020 r. 612,2 mln zł. Wartość ERC (szacowane przyszłe wpłaty od dłużników) dla 180 miesięcy wynosi 1,3 mld zł.

"Na koniec września 2020 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 26,3 mln zł, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego wynosił 1,88x. Grupa wykupiła w terminie obligacje serii D1 w październiku 2020 r. Zapadalność kolejnych serii długu jest dostosowana do planowanych odzysków. W ciągu ostatnich dwóch lat grupa spłaciła obligacje o wartości nominalnej 188 mln zł i znacząco obniżyła zadłużenie netto" - podsumowano w materiale.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)