"Jednocześnie emitent wykonał ciążące na nim obowiązki wskazane w SPA [umowie sprzedaży], tj. powiadomił kupującego o uznaniu rachunku bankowego ceną sprzedaży, (ii) podpisał z kupującym protokół potwierdzający przejście własności udziałów oraz (iii) dokonał wraz z kupującym zawiadomienia Atende Software o przejściu prawa własności udziałów na kupującego" - czytamy w komunikacie.

Atende podało dziś rano, że zawarło z Custodia Capital Flix umowę sprzedaży 100% udziałów Atende Software za kwotę 52,5 mln zł. jak wówczas informowano, prawo własności udziałów przejdzie na kupującego wraz z zapłatą ceny sprzedaży, co ma nastąpić w dniu zawarcia umowy lub dnia następującego po dniu jej zawarcia.

Kupujący zobowiązał się, że Atende Software (ani jakikolwiek podmiot powiązany Atende Software) nie będzie prowadzić (przez okres 3 lat) działalności konkurencyjnej wobec Atende (oraz jego podmiotów powiązanych). Sprzedający zobowiązał się, że Atende (oraz jego podmioty powiązane) nie będą prowadzić (przez okres 3 lat) działalności konkurencyjnej wobec Atende Software, podano także.

30 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podział Atende Software poprzez wydzielenie do nowo zawiązanej Atende Industries spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie części majątku Atende Software związanej z systemami informatycznymi dla energetyki (Smart Grid) na Atende Industries oraz pozostawienie pozostałej części majątku Atende Software, czyli działalności w sektorach dystrybucji treści multimedialnych w internecie i bezpieczeństwa IT w Atende Software, przypomniano także w materiale.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Atende sięgnęły 295,29 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)