"W następstwie przyjęcia programu, w dniu 31 grudnia 2020 r. Columbus zawarł z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, której przedmiotem jest powierzenie DM BOŚ realizacji czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie obligacji w drodze realizacji programu. Najistotniejsze założenia programu są następujące: łączna wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach programu w każdym dniu, w którym Columbus składa zlecenie emisji oraz na dzień emisji nie może przekraczać kwoty 200 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wartość nominalna pierwszej serii obligacji emitowanych w ramach programu będzie nie mniejsza niż 30 mln zł, podano także. Wszystkie obligacje będą wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst,

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)