"Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Banku Millennium S.A. wyniósł 23 mln zł w 2020 r. (IV kw. 2020 r.: ujemny 109 mln zł) i był znacznie poniżej poziomu w analogicznym okresie zeszłego roku. Bezpośredni i pośredni wpływ pandemii COVID-19 (m.in. niższa aktywność gospodarcza w części roku, wpływ bezprecedensowego cięcia bazowej stopy procentowej w wysokości 140 p.b. w I-II kw. 2020 r.) oraz istotne nadzwyczajne ujemne pozycje RZiS były największym obciążeniem dla naszych wyników finansowych. W szczególności, strata netto w IV kw. 2020 była rezultatem znacznych, 380 mln zł przed opodatkowaniem (2020: 677 mln zł), rezerw utworzonych na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium. Na koniec roku 2020 rezerwa na tę kategorię ryzyka wynosiła 924 mln zł. Po korekcie o koszty tej rezerwy, Grupa BM wykazałaby zysk netto w wys. 207 mln zł w IV kw. 2020 oraz 637 mln zł za cały rok 2020" - czytamy w raporcie.

"Zysk netto za cały rok skorygowany o pozycje nadzwyczajne wyniósł 709 mln zł, co oznacza spadek o 23% r/r, a zysk za IV kw. 2020 wyniósł 204 mln zł. Skorygowany wskaźnik ROE wyniósł 7,8% (IV kw. 2020: 8,8%) w porównaniu do 10,6% w roku 2019 (IV kw. 2019: 12,3%). Warto jednak przypomnieć, że porównywalność r/r RZiS za 2020 pozostawała zniekształcona z powodu fuzji z Euro Bankiem (przejęty 31 maja 2019 r.)." - czytamy także.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 624,6 mln zł wobec 628,6 mln zł kwartał wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 192,7 mln zł wobec 179,8 mln zł kwartał wcześniej.

"Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) w 2020 r. wyniósł 2 583 mln zł (625 mln zł w IV kw. 2020) i wzrósł o 3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (niewielki spadek o 0,6% kw/kw). Wzrost ten był wspomagany przychodami z operacji z klientami przejętego Euro Banku, co umożliwiło skompensowanie negatywnego wpływu spadku rynkowych stóp procentowych w przeważającej części 2020 roku. Marża odsetkowa netto (do średnich aktywów pracujących) (NIM) w całym roku 2020 osiągnęła 2,61%, i była o 17 punktów bazowych niższa, niż w 2019 r. IV kw." - czytamy dalej.

Bank podał, że 2020 roku pokazał odwrócenie negatywnego trendu w zakresie marży i średni poziom NIM lekko wzrósł o 4 punkty bazowe w stosunku do poprzedniego kwartału do poziomu 2,53%.

"Wynik z tytułu prowizji w 2020 r. wyniósł 746 mln zł (193 mln zł w IV kw. 2020), rosnąc o 7% r/r (+7% w porównaniu do III kw. 2020). Podstawowym źródłem tego wzrostu były prowizje z produktów ubezpieczeniowych i kart. Opłaty za dystrybucje produktów inwestycyjnych i prowizje maklerskie zanotowały odbicie. Z drugiej jednak strony nastąpiło obniżenie prowizji od kredytów, gdyż w roku sprawozdawczym nastąpiło ograniczenie akcji kredytowej, w szczególności w zakresie kredytów korporacyjnych i konsumpcyjnych"- czytamy także.

Przychody operacyjne ogółem (pro-forma) Grupy osiągnęły 3.578 mln zł w roku 2020 (909 mln zł w IV kw. 2020), co oznacza wzrost o 3% r/r (wzrost o 3% kw/kw).

Koszty ogółem wyniosły 1,753 mln zł w 2020 r. (418 mln zł w IV kw. 2020), co oznacza 2% wzrost w porównaniu z poziomem roku 2019. Poza wyższą liczbą etatów i poziomem pozostałych kosztów administracyjnych w wyniku włączenia pracowników i infrastruktury sprzedażowej byłego Euro Banku, bank utworzył rezerwę na restrukturyzację zatrudnienia w wys. 41 mln zł w 2020 roku (w tym rezerwy na zwolnienia grupowe i premię lojalnościową). Łączna wartość kosztów integracji w okresie sprawozdawczym wyniosła 67 mln zł i poziom ten był niższy niż w 2019 roku (116 mln zł). Koszty ogółem bez BFG i kosztów integracji w roku 2020 wyniosły 1,519 mln zł oraz 377mln zł w IV kw. 2020 notując 2% wzrost r/r.

Wskaźnik koszty/dochody bez pozycji nadzwyczajnych (głównie kosztów integracji, przeszacowania udziałów VISA i rezerwy na pozostałe przychody i koszty operacyjne) wyniósł 46,7% w roku 2020, i był o 0,2 pkt proc. niższy w porównaniu z poziomem z roku ubiegłego.

Łączny koszt ryzyka, który obejmował odpisy netto na utratę wartości, korektę wartości godziwej (części portfela kredytowego) i wynik modyfikacji poniesiony przez grupę wyniósł 621 mln zł w 2020 roku i był o 42% wyższy niż w 2019 r.

"Wyższy poziom rezerw wynikał z włączenia portfela kredytów Euro Banku, ze zmian w modelu ryzyka w segmencie detalicznym wynikających z wprowadzenia bardziej konserwatywnej definicji niewykonania zobowiązania, ale również z dodatkowych odpisów na ryzyko związane z wpływem COVID-19 w wys. 133 mln zł w roku 2020" - podał bank.

Odpisy na ryzyko dla segmentu detalicznego w roku 2020 wynosiły 408 mln zł, podczas gdy dla segmentu przedsiębiorstw i innych wyniosły one 80 mln zł bez dodatkowych odpisów na COVID-19.

"Relatywnie rzecz biorąc, koszt ryzyka (tzn. odpisy netto w stosunku do średnich kredytów brutto) za rok 2020 wyniósł 83 pb. (65 pb. bez odpisów na COVID-19) w porównaniu do 68 pb. w roku 2019" - czytamy także.

W 2020 roku bank dalej tworzył rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w kwocie 714 mln zł w roku 2020 (677 mln zł bez kredytów udzielonych przez były Euro Bank, które są przedmiotem klauzul zabezpieczających i gwarancji), w szczególności w IV kw. 2020 (całkowita wartość 416 mln zł netto, w tym 380 mln zł bez EB), co mało silny negatywny wpływ na rentowność grupy w okresie sprawozdawczym. Saldo rezerw wzrosło do 960 mln zł lub 924 mln zł bez kredytów udzielonych przez Euro Bank, przy czym te drugie stanowiły równowartość 6.7% portfela walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium.

Raportowany zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 0,2%, jednakże po korekcie o pozycje nadzwyczajne osiągnął 7,8% w porównaniu do 10,6% za rok 2019, podano także.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)