"Wybrane dane za IV kwartał 2020 roku:

Przychody grupy: 3 377 mln zł (wobec 3 107 mln zł w IV kwartale 2019 roku).

EBITDA grupy: 482 mln zł (wobec 297 mln zł w IV kwartale 2019 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 438 mln zł (wobec 345 mln zł w IV kwartale 2019 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 30 mln zł (wobec 36 mln zł w IV kwartale 2019 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 43 mln zł (wobec -76 mln zł w IV kwartale 2019 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 365 mln zł (wobec -216 mln zł w IV kwartale 2019 roku).

Wynik netto grupy: 235 mln zł (wobec -1 356 mln zł w IV kwartale 2019 roku).

Nakłady inwestycyjne: 533 mln zł (wobec 466 mln zł w IV kwartale 2019 roku)" - czytamy w komunikacie.

Energa podała też, że w IV kw. 2020 r. dystrybucja energii elektrycznej w grupie wyniosła 5 652 GWh (wobec 5 597 GWh w IV kwartale 2019 roku), a produkcja energii elektrycznej brutto - 977 GWh (wobec 802 GWh w IV kwartale 2019 roku). Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła odpowiednio 4 896 GWh (wobec 5 013 GWh w IV kwartale 2019 roku).

"Grupa Energa wypracowała w IV kwartale 2020 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 482 mln zł, co oznacza wzrost o 62% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 438 mln zł (wzrost o 93 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) wynikająca z wyższej średniej ceny sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz wyższy wolumen.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 30 mln zł (spadek o 6 mln zł r/r). Na wyniki tej Linii pozytywny wpływ miały głównie wyższe wolumeny produkcji energii w elektrowni w Ostrołęce oraz w źródłach wodnych. Wyższe były także przychody ze sprzedaży usług systemowych, natomiast niższe ceny zakupu węgla i biomasy. Niekorzystnie wpłynął z kolei wzrost kosztu zakupu uprawnień do emisji oraz niższy przychód ze sprzedaży zielonych praw majątkowych, finalnie przekładając się na niższy wynik Linii w ujęciu kwartalnym.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 43 mln zł (wzrost o 119 mln zł r/r). Na wzrost wyniku w IV kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wpływ miał przede wszystkim efekt niskiej bazy. Na koniec 2019 roku utworzona została rezerwa na kontrakty rodzące obciążenia dot. niekorzystnej taryfy G na 2020 rok w kwocie 125 mln zł. Ponadto, w grudniu 2020 roku rozpoznano rekompensatę wynikającą z finalnego rozliczenia ustawy 'prądowej' z 2019 roku, co zwiększyło wynik o 60 mln zł" - czytamy dalej.

Wynik netto grupy w IV kwartale 2020 roku wyniósł 235 mln zł w porównaniu do -1 356 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku. Na wzrost wartości tego wyniku r/r wpłynęła niska baza poprzedniego roku, gdzie dokonano szeregu odpisów aktualizujących wartość aktywów, podano także.

Energa podała również wybrane dane za 2020 rok:

"Przychody grupy: 12 553 mln zł (wobec 12 172 mln zł w 2019 roku).

EBITDA grupy: 2 038 mln zł (wobec 2 039 mln zł w 2019 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 1 790 mln zł (wobec 1 648 mln zł w 2019 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 165 mln zł (wobec 262 mln zł w 2019 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 156 mln zł (wobec 182 mln zł w 2019 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) grupy: 664 mln zł (wobec 459 mln zł w 2019 roku).

Wynik netto grupy: -447 mln zł (wobec -1 001 mln zł w 2019 roku).

Nakłady inwestycyjne: 1 721 mln zł (wobec 1 574 mln zł w 2019 roku)" - napisano w komunikacie.

W całym 2020 r. dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 21 763 GWh (wobec 22 155 GWh w 2019 roku), a produkcja energii elektrycznej brutto - 3 184 GWh (wobec 3 578 GWh w ciągu 2019 roku). Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej sięgnęła odpowiednio 18 782 GWh (wobec 19 681 GWh w 2019 roku).

"W 2020 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 2 038 mln zł, co oznacza utrzymanie poziomu roku poprzedniego. Wyższe wyniki zrealizowała Linia Biznesowa Dystrybucja (wyższa o 142 mln zł EBITDA na skutek wyższej średniej ceny sprzedaży usługi dystrybucyjnej). Natomiast niższe wyniki zanotowały Linia Biznesowa Sprzedaż (niższa o 26 mln zł EBITDA na skutek realizacji niekorzystnej taryfy G w 2020 roku oraz pandemii COVID-19) oraz Linia Biznesowa Wytwarzanie (niższa o 97 mln zł EBITDA na skutek niższych przychodów ze sprzedaży energii, zielonych praw majątkowych oraz regulacyjnych usług systemowych, pogłębionych po stronie kosztowej m.in. wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji)" - czytamy dalej w materiale.

Wpływ trwającej pandemii COVID-19 na EBITDA Grupy w 2020 roku, m.in. w postaci zmniejszenia wolumenu sprzedaży, oszacowano na około 66 mln zł, podano także.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2020 roku i za 2020 rok zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2020 rok, podsumowano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)