"Zarząd Open Finance [...] nie stwierdza zagrożenia kontynuowania działalności przez spółkę lub istotnego ograniczenia kontynuowania działalności z uwagi na podjęte działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i uzyskania finansowania w celu zabezpieczenia bieżącej płynności spółki m. in takie jak istotne redukcje kosztów stałych w spółce i grupie kapitałowej, zawarcie aneksów do umów kredytowych odraczających termin spłaty zobowiązań finansowych oraz wydłużających okres kredytowania, zawarcie porozumień dotyczących restrukturyzacji zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, pozyskanie nowego finansowania, jak również przyjęcie przez radę nadzorczą spółki planu zbycia akcji spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz planu zbycia spółek Open Brokers S.A. i Open Life TUŻ S.A." - czytamy w komunikacie.

Zarząd Open Finance zdecydował o przyjęciu stanowiska dotyczącego kontynuacji działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego, tj. od 31 grudnia 2020 roku, podkreślono.

Niniejsze stanowisko zarządu zostało wydane w związku ze stwierdzeniem w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego Open Finance istnienia istotnej niepewności dotyczącej kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego, tj. od 31 grudnia 2020 roku, zaznaczono.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)