Za ustawą o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Senatorowie opowiedzieli się za rozszerzeniem kręgu uprawnionych do rekompensaty o przedsiębiorców: świadczących usługi w zakresie przewozu turystów, prowadzących działalność gospodarczą związaną z kulturą, rozrywką lub rekreacją, a także zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek.

Reklama

Jedna z przyjętych poprawek zakłada podwyższenie wysokości rekompensaty z 65% do 80% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy z okresu trzech miesięcy (czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. ). Inna znosi obligatoryjną weryfikację danych zawartych we wniosku, gdy kwota rekompensaty przekracza 65 tys. zł.

Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny i redakcyjny.

Ustawa zakłada, że o rekompensaty z budżetu państwa ze względu na wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym, mogą ubiegać się przedsiębiorcy i rolnicy świadczący usługi hotelarskie, przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną, organizatorzy turystyki, piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni, a także przedsiębiorcy zajmujący się dzierżawą i wypożyczaniem sprzętu rekreacyjnego i turystycznego.

Dotyczy to terenu objętego stanem wyjątkowym, czyli w przygranicznym pasie 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 – w lubelskim. Rekompensata ma przysługiwać za 30 dni trwania stanu wyjątkowego; w przypadku skrócenia bądź wydłużenia stanu wyjątkowego będzie proporcjonalnie zmniejszana lub zwiększana.

Rekompensaty mają być przyznawane przez wojewodów na wniosek, zawierający informację o przychodach we wskazanym okresie. Wojewoda jest obowiązany wydawać decyzje niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Przedsiębiorcy mogą się również ubiegać o odszkodowanie od Skarbu Państwa na wyrównanie z tytułu utraconych korzyści, które mogliby osiągnąć, gdyby nie było ograniczeń wynikających ze stanu wyjątkowego. Tym, którzy otrzymają rekompensaty, nie przysługuje odszkodowanie od Skarbu Państwa.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.