Reklama

Zarząd CCC przyjął dziś strategię Grupy CCC z perspektywą do 2025 roku "GO.25 | EVERYTHING FASHION, OMNICHANNEL PLATFORM", obejmującą główne kierunki rozwoju Grupy. Nowa strategia Grupy CCC nawiązuje do opublikowanej w 2020 roku strategii „GO.22" i jest jej naturalną kontynuacją" - czytamy w komunikacie.

Cele i aspiracje strategiczne Grupy CCC w horyzoncie do 2025 roku obejmują:

- trzykrotne zwiększenie przychodów Grupy CCC w stosunku do okresu Q3'21 LTM,

- osiągnięcie skonsolidowanej rentowności EBITDA (z MSSF16) powyżej 12%,

- udział przychodów z nowych kategorii (poza obuwiem) na poziomie co najmniej 1/3,

- udział sprzedaży z kanałów online na poziomie ponad 60% przychodów Grupy CCC (wzrost z ok. 45% w Q3'21)

- poprawę wskaźnika NPS (Net Promoter Score) o 10 punktów dla każdego szyldu/kanału sprzedaży w Grupie CCC,

- wskaźnik zaangażowania pracowników co najmniej 10 punktów powyżej średniej dla sektora,

- Rating MSCI ESG na poziomie A+, podała spółka.

"Strategia obejmuje plany i cele dla poszczególnych szyldów Grupy CCC: CCC - lider omnikanałowej sprzedaży obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej, koncertujący się na optymalizacji i digitalizacji sieci sprzedaży, rozwoju kanałów cyfrowych, wzmacnianiu marek własnych i dalszym rozwoju zawansowanej analityki, 25-30% udziału w przychodach grupy w 2025 r. Eobuwie - lider sprzedaży obuwia online w Europie Środkowo-Wschodniej, rozwijający działalność na rynkach zagranicznych, wzmacniający mobile i konwersję, tworzący nowe kanały sprzedaży (marketplace), 30-35% udziału w przychodach grupy w 2025 r. Modivo - najbardziej inspirująca platforma modowa w Europie Środkowo-Wschodniej, rozszerzająca ofertę produktową, tworząca innowacyjne usługi dla Klientów, rozwijająca bazę klientów, 15-20% udziału w przychodach grupy w 2025 r. HalfPrice - lider rynku off-price w Europie Środkowo-Wschodniej, skalujący sieć sprzedaży na kluczowych dla Grupy rynkach, rozwijający platformę e-commerce i poszerzający ofertę produktową; 15-20% udziału w przychodach grupy w 2025 r. DeeZee - paneuropejska marka modowa, lider w mediach społecznościowych, kontynuujący ekspansję zagraniczną oraz poszerzający ofertę odzieżową, około 5% udziału w przychodach grupy w 2025 r." - czytamy dalej.

Model biznesowy Grupy CCC obejmuje pięć komplementarnych szyldów (CCC, eobuwie.pl, Modivo, HalfPrice, DeeZee) oraz wspólne fundamenty i zasoby, w ramach których również zdefiniowano kluczowe działania.

"Szyldy Grupy CCC wzajemnie się uzupełniają, adresując potrzeby różnych segmentów klienckich. Za ich pośrednictwem Grupa CCC będzie umacniać pozycję na rynkach macierzystych, a rozwój międzynarodowy zaplanowany jest głównie dla kanału e-commerce. Realizacja strategii finansowana będzie ze środków własnych oraz zdolności kredytowej. Wraz z poprawą wyników operacyjnych oraz optymalizacją kapitału obrotowego, do finansowania potrzeb rozwojowych skoncentrowanych na technologii, logistyce oraz rozwoju sieci HalfPrice wykorzystane będą środki własne oraz instrumenty dłużne (m.in. produkty bankowe lub obligacje)" - podsumowano w materiale.

W styczniu 20202 r. Grupa CCC w ramach przyjętej strategii grupy kapitałowej na lata 2020-2022 "GO.22" m.in. realizację skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 8,5-9 mld zł w horyzoncie do 2022 r. a także udział przychodów e-commerce na poziomie 35-40% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy, w tym realizowanie przez Grupę eobuwie.pl przychodów na poziomie ok. 3 mld zł i rentowności EBITDA eobuwie.pl 8-10% (bez wpływu MSSF16).

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)