"Podane wcześniej szacowane wyniki spółki i grupy za ww. okresy, uległy zmianie głównie w związku ze:

Reklama

1. zmianą szacunków dotyczących rezerw na roboty poprawkowe na dwóch kontraktach kolejowych;

2. zmianą szacunków dotyczących rezerw na premie pracownicze za 2021 rok;

3. zmianą szacunków dotyczącą utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług przeterminowanych powyżej 365 dni;

4. zmianą szacunków dotyczącą wyników ujętych w budżetach dwóch kontraktów w związku z ugodami zawartymi po dacie bilansowej.

Łączny wpływ powyższych korekt na zysk brutto spółki Trakcja S.A. oraz Grupy Trakcja za czwarty kwartał 2021 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku jest ujemny i wynosi 5 791 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Trakcja za cały 2021 r. po zmianach są następujące:

- przychody ze sprzedaży: 1 424,84 mln zł;

- zysk brutto ze sprzedaży: 57,64 mln zł;

- EBITDA: 59,28 mln zł;

- zysk brutto: -1,63 mln zł.

Wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i są badane przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki finansowe spółki i grupy zostaną przekazane kolejno w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2021 r., które zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostaną opublikowane w dniu 29 kwietnia 2022 roku, podano także.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)